Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

CIDO: difusió de la informació pública local

El Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO) és un servei que ofereix la informació oficial de les institucions del sector públic català agrupada en normes i procediments, amb la finalitat de garantir el dret d'accés a la informació de les administracions públiques i contribuir a la seva transparència.

Es dona suport a la difusió de la informació pública d'interès per al territori per apropar-la a la població, garantir-ne l'accessibilitat i promoure el bon govern. Inclou les actuacions:

1. Accés a llista de resultats dels anuncis adreçats a la ciutadania, amb especial atenció a les persones en situació de vulnerabilitat:
­ Ajuts que poden sol·licitar, segmentats per grups de beneficiaris
­ Processos d'ocupació pública amb places reservades a persones amb discapacitat, a persones a l'atur i per a joves, amb la possibilitat de filtrar per radi de proximitat a l'ens
­ Normativa local en matèria de serveis socials
2. Accés a llista de resultats dels anuncis adreçats al teixit productiu (pimes i empreses en general, i professionals i autònoms):
­ Ajuts que poden sol·licitar
­ Licitacions amb el sector públic per tipologia d'activitat econòmica
­ Convenis col·lectius d'empreses i sectorials
­ Normativa que regula l'activitat empresarial
3. Accés a llista de resultats d'actuacions per fer front a la crisi de la COVID-19:
­ Ajuts del sector públic, especialment els destinats a persones i famílies i teixit productiu
­ Mesures adoptades pels ens locals
4. Acompanyament en la creació d'alertes per rebre les novetats dels recursos anteriors per correu electrònic.
5. Difusió dels anuncis d'informació pública de l'ens pel canal Twitter @cidodiba (mínim 1 piulada al mes).
6. Participació en fires, congressos i altres esdeveniments. S'ofereix suport tècnic amb dedicació màxima de 4 hores i supeditat a disponibilitat.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Tipologia d'actuacions sol·licitades
- Accés a les llistes de resultats i/o servei d'alertes de manera exclusiva: [40 punts]
- Difusió dels anuncis a Twitter i/o participació en fires, congressos i esdeveniments: [20 punts].
40
Grau de planificació dels congressos, fires i esdeveniments
- Disposar de la data de celebració de la fira/congrés: [15 punts]
- Ús de la modalitat en línia: [15 punts].
30
Disposar de referent tècnic 30
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50.
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-203, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-203-22.pdf

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • - Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparencia, accés a la informació pública i bon govern.
    - Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 30/09/2022
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei But Oficial Prov Barcelona i d'altr

Tel. 934 022 514
cido@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22043