Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esports

Cicle de passejades per a la gent gran

Suport econòmic per la dinamització de l'activitat física dirigida a la gent gran a través de l'organització de passejades en grup, marxa nòrdica o tradicionals. En aquest context, a la vegada que les persones usuàries practiquen exercici de manera adaptada a les seves possibilitats es consolida l'hàbit de caminar amb la tècnica correcta, s'afavoreixen les relacions interpersonals i de grup i es donen a conèixer diferents indrets de la província.
Com a activitat complementària a l'atorgament de l'ajut, els municipis amb necessitat de formació inicial en marxa nòrdica (prioritàriament municipis en intercanvis) podran escollir a la sol·licitud la opció de realitzar un taller tècnic (organitzat per la Diputació de Barcelona) que ajudi a les persones que el realitzin a assimilar la tècnica suficient per poder fer un bon ús dels bastons de marxa nòrdica i conseqüentment, gaudir dels beneficis que aporta. Per realitzar-lo caldrà la participació d'un mínim de 15 a un màxim de 50 persones (indicant quantes s'haurien d'iniciar en marxa nòrdica i quantes n'han fet amb anterioritat) i la disponibilitat d'un espai ampli i sense obstacles per realitzar-lo, preferiblement un camp de futbol. L'activitat es desenvoluparà entre l'últim trimestre de l'any de la concessió i el primer trimestre de l'any següent. Els municipis interessats ho hauran de fer constar a la sol·licitud. Per a l'atorgament dels tallers disponibles (20) es prioritzaran els municipis de continuïtat que l'exercici anterior feien la modalitat tradicional i com a segon criteri, els municipis amb millor puntuació obtinguda en quant al lliurament dels documents de gestió i/o avaluació propis de l'activitat lliurats la temporada anterior. En cas d'igualtat, es prioritzarà els municipis amb més necessitats tècniques i nombre de participants.
Més informació a: www.diba.cat/esports/suport-economic

D'acord amb les convocatòries corresponents es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Continuïtat en el projecte.
Es valorarà positivament haver participat l'anualitat anterior en el cicle de passejades per a la gent gran i haver estat objecte d'ajut.
50
Grau de viabilitat tècnica de la incorporació al projecte (municipis de nova incorporació) o grau de bona gestió de l'actuació en l'edició anterior (municipis de continuïtat).
- Municipis de nova incorporació: fins a 20 punts en termes d'implicació municipal en el projecte tant a nivell de personal com a nivell de transversalitat i fins a 30 punts en termes de participants, tant a nivell de nombre de potencials usuaris com de quantitat de grups o sistemes de detecció d'usuaris.

- Municipis de continuïtat: fins a 50 punts en termes de reclamacions realitzades en els documents de gestió i/o d'avaluació.
50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-122-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-122-23.pdf


Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - L'ens local s'ha de comprometre a disposar d'un referent de gestió del projecte i a aportar dos monitors que acompanyin els grups durant la passejada. El referent de gestió pot desenvolupar totes dues funcions.
- Si no heu participat mai en aquest recurs, us recomanem que us poseu en contacte amb nosaltres abans de fer la sol·licitud: o.act.esport@diba.cat
- Els municipis que realitzen el cicle de passejades amb la modalitat de marxa nòrdica no poden demanar canviar a la modalitat tradicional.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4. A excepció de: Despeses de càtering.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel. 934 020 660
o.act.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23040