Fitxa del recurs

Àrea d'Esports i Activitat Física
Esports

Cicle de passejades per a la gent gran

Suport econòmic per la dinamització de l'activitat física dirigida a la gent gran a través de l'organització de passejades en grup, marxa nòrdica o tradicionals. En aquest context, a la vegada que les persones usuàries practiquen exercici de manera adaptada a les seves possibilitats es consolida l'hàbit de caminar amb la tècnica correcta, s'afavoreixen les relacions interpersonals i de grup i es donen a conèixer diferents indrets de la província.

Com a activitat complementària a l'atorgament de l'ajut, els municipis amb necessitat de formació inicial en marxa nòrdica (prioritàriament municipis en intercanvis) podran escollir a la sol·licitud l'opció de realitzar un taller tècnic (organitzat per la Diputació de Barcelona) que ajudi a les persones que el realitzin a assimilar la tècnica suficient per poder fer un bon ús dels bastons de marxa nòrdica i conseqüentment, gaudir dels beneficis que aporta. Per realitzar-lo caldrà la participació d'un mínim de 15 a un màxim de 30 persones (indicant quantes s'haurien d'iniciar en marxa nòrdica i quantes n'han fet amb anterioritat, però tenen un nivell tècnic baix), la disponibilitat d'un espai ampli i sense obstacles per realitzar-lo, preferiblement un camp de futbol.

L'activitat es desenvoluparà entre l'últim trimestre de l'any de la concessió i el primer trimestre de l'any següent. Els municipis interessats ho hauran de fer constar a la sol·licitud. Per a l'atorgament dels tallers disponibles (20) es prioritzaran els municipis de continuïtat que l'exercici anterior feien la modalitat tradicional i com a segon criteri, els municipis amb millor puntuació obtinguda en quant al lliurament dels documents de gestió i/o avaluació propis de l'activitat lliurats la temporada anterior. En cas d'igualtat, es prioritzarà els municipis amb més necessitats tècniques i nombre de participants.

D'acord amb les convocatòries corresponents es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2024, 2025, 2026 i 2027.


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Continuïtat en el projecte
- Haver participat l'anualitat anterior en el cicle de passejades per a la gent gran i haver estat objecte d'ajut: [50 punts].
50
Grau de viabilitat tècnica de la incorporació / bona gestió de l'actuació en l'edició anterior
Municipis de nova incorporació:
- Implicació municipal en el projecte tant a nivell de personal com a nivell de transversalitat: [fins a 20 punts].
- Nombre de participants, tant a nivell de nombre de potencials usuaris com de quantitat de grups o sistemes de detecció d'usuaris: [fins a 30 punts].

Municipis de continuïtat:
- 0 reclamacions de l'avaluació: [50 punts].
- 1 reclamació de l'avaluació: [40 punts].
- 2 reclamacions de l'avaluació: [30 punts].
- 3 reclamacions de l'avaluació: [20 punts].
- 4 o més reclamacions de l'avaluació: [10 punts].
50
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 20.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-133500-24, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/399936240/C1-133500-24.pdf


Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - Si no heu participat mai en aquest recurs, us recomanem que us poseu en contacte amb nosaltres abans de fer la sol·licitud: o.act.esport@diba.cat
- L'ens local s'ha de comprometre a disposar d'un referent de gestió del projecte i a aportar dos monitors que acompanyin els grups durant la passejada. El referent de gestió pot desenvolupar totes dues funcions.
- Obtenir l'ajut econòmic suposa una sèrie de contraprestacions per part de l'esdeveniment subvencionat: incorporar la imatge de la Diputació de Barcelona a l'esdeveniment; garantir la qualitat i la seguretat de l'esdeveniment i enviar imatges de l'esdeveniment a la Diputació de Barcelona.
- Els municipis que realitzen el cicle de passejades amb la modalitat de marxa nòrdica no poden demanar canviar a la modalitat tradicional.

Més informació a: www.diba.cat/esports/suport-economic

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4. A excepció de: Despeses de càtering.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/399936220/C4-001-24.pdf

Dades tècniques C4-133500, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/399936246/C4-133500-24.pdf

Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2024 a 31/12/2024
Justificació voluntària, fins 15/11/2024; final, 02/01/2025 a 31/03/2025
Altres condicions d'execució i justificació: L'ens local, en cas de rebre atorgament, ha de preveure la presència de la marca de la Diputació de Barcelona en un lloc preferencial en el cas que es faci difusió pública de l'esdeveniment esportiu puntual i/o del programa esportiu continuat en qüestió, tal i com estableix el Règim regulador del Catàleg 2024. Aquesta presència de marca/imatge corporativa, podrà ser requerida en el tràmit de justificació.
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/default.asp

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2024.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'Esport.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 28/12/2023 a 08/02/2024
2025: Pendent
2026: Pendent
2027: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina d'Activitats Esportives

Tel. 934 020 660
o.act.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
133500