Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Esports

Assessoraments d'equipaments esportius - Equipaments 2030

Els assessoraments d'equipaments esportius són informes tècnics per resoldre necessitats dels
equipaments esportius a mig/llarg termini i que proporcionen criteris bàsics i orientacions generals per a
una millor planificació i gestió dels serveis esportius locals.

Els àmbits d'actuació són:
A. Processos d'anàlisi de necessitats de serveis esportius.
B. Processos de planificació d'inversions en equipaments esportius.
C. Processos de millora en la gestió dels equipaments esportius.
D. Estudis inicials per a la reforma, reposició i/o millora del manteniment dels equipaments esportius.
E. Pautes per a la millora de l'eficiència energètica.
F. Aplicació de sistemes d'anàlisi de dotació d'equipaments esportius respecte la població del terme
municipal per identificar necessitats locals.
G. Informes de suport a la gestió per facilitar la presa de decisions en planificació i gestió esportiva, dins dels àmbits següents:
- Costos d'inversions inicials i al llarg de la vida útil de l'equipament.
- Assignació de costos de consum (electricitat i combustible) per espais esportius.
- Costos de recursos humans de l'equipament en prestació de serveis i/o concessió.
- Resultats econòmico-financers sobre models de gestió: concessió / prestació de serveis.

Aquest recurs forma part del projecte transformador Equipaments 2030, responsables i educadors. www.diba.cat/es/web/pam-2020-2023/equipaments-responsables-i-educadors-2030


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Aportació per part de l'ens local de la informació i documentació necessària i suficient per realitzar l'informe.
Per accedir al recurs, l'ens local ha d'aportar la informació i documentació requerida en el formulari associat de dades tècniques.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-121-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-121-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Dues sol·licituds per ens local.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport i Decret 95/2005, de 31 de maig, del Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 30/04/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Equipaments Esportius

Tel. 934 020 682
o.eq.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23030