Fitxa del recurs

Àrea d'Esports i Activitat Física
Esports

Assessoraments d'equipaments esportius - Equipaments 2030

S'ofereix l'elaboració d'informes tècnics orientatius per resoldre necessitats dels equipaments esportius a mig/llarg termini i que proporcionen criteris bàsics i recomanacions generals per a una millor planificació i gestió dels serveis esportius locals.

Els àmbits d'actuació són:
A. Processos d'anàlisi de necessitats de serveis esportius.
B. Processos de planificació d'inversions en equipaments esportius.
C. Processos de millora en la gestió dels equipaments esportius.
D. Esquemes inicials per a la reforma, reposició i/o millora del manteniment dels equipaments esportius.
E. Pautes per a la millora de l'eficiència energètica.
F. Aplicació de sistemes d'anàlisi de dotació d'equipaments esportius respecte la població del terme municipal per identificar necessitats locals.
G. Informes de suport a la gestió per facilitar la presa de decisions en planificació i gestió esportiva, dins dels àmbits següents:
- Costos d'inversions inicials i al llarg de la vida útil de l'equipament.
- Assignació de costos de consum (electricitat i combustible) per espais esportius.
- Costos de recursos humans de l'equipament en prestació de serveis i/o concessió.
- Resultats econòmico-financers sobre models de gestió: concessió / prestació de serveis.
H. Equipaments 2030, responsables i educadors.

Aquest recurs forma part del projecte transformador "Equipaments 2030, responsables i educadors".

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2024, 2025, 2026 i 2027.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Aportació per part de l'ens local de la informació i documentació necessària i suficient per realitzar l'informe.
Per accedir al recurs, l'ens local ha d'aportar la informació i documentació requerida en el formulari associat de dades tècniques.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-135587-24, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/399936240/C1-135587-24.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Dues sol·licituds per ens local.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2024.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport i Decret 95/2005, de 31 de maig, del Pla Director d'Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 28/12/2023 a 30/04/2024
2025: Pendent
2026: Pendent
2027: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina d'Equipaments Esportius

Tel. 934 020 682
o.eq.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
135587