Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Salut pública

Animals de companyia (gossos i gats)

L'objectiu del recurs és ajudar els ens locals a complir les competències assignades per la normativa de protecció dels animals. Les actuacions objecte de suport són:
- Realització de campanyes: cens, identificació, esterilització i adopció.
- Establiment i manteniment de colònies controlades de gats en l'àmbit urbà: actuacions clíniques i alimentació.
- Recollida i atenció als animals abandonats a la via pública.
- Per a titulars de centres d'atenció d'animals: despeses clíniques, microxips, pinso i campanyes d'identificació, d'adopció i d'esterilització i altres despeses derivades del manteniment del centre.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte segons les dades aportades al formulari de dades tècniques associat a la sol·licitud
EQUIPAMENTS EXISTENTS AL CENTRE:
- Aula multidisciplinar [10 punts].
- Zona de quarantena [10 punts].
- Zona clínica [10 punts].
- Depuradora [10 punts].

GESTIÓ DE GOSSOS AL CENTRE:
Gossos recuperats:
- Menys de 30 [2 punts].
- De 31 a 60 [4 punts].
- De 61 a 90 [6 punts].
- De 91 a 120 [8 punts].
- Més de 120 [10 punts].
Gossos adoptats:
- Menys de 60 [2 punts].
- De 61 a 120 [4 punts].
- De 121 a 180 [6 punts].
- De 181 a 240 [8 punts].
- Més de 240 [10 punts].
60
Nombre de municipis a més del titular del centre al qual es dona cobertura
- Per a cadascun dels municipis als quals el centre presta servei [1 punt].
30
Existència d'un centre d'acollida d'animals de companyia amb recursos propis
- Centre bàsic [1 punt].
- Centre amb nivell d'equipament mitjà [4 punts].
- Centre amb nivell d'equipament elevat [10 punts].
10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-060-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-060-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - Els ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants, consells comarcals i mancomunitats només són destinataris si són titulars de centre d'animals de companyia.
- Només cal que emplenin el formulari de dades tècniques adjunt a la sol·licitud els ens locals que són titulars de centre d'animals de companyia.
- Els municipis de menys de 20.000 habitants que no són titulars de centre d'animals de companyia rebran l'import sol·licitat establint un màxim de 1.000 euros. Per la resta d'ens l'import es determinarà segons la puntuació obtinguda en aplicar els criteris de valoració.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 50%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior o igual a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 1. Només per a ens locals titulars de centre d'animals de companyia.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-014, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-014-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024
Altres condicions d'execució i justificació: Si s'elabora material de difusió en qualsevol format caldrà que, abans d'incorporar el logotip de la Diputació de Barcelona, es trameti el material al Servei de Salut Pública per a la seva validació.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum

Tel. 934 022 468
s.salutp@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23022