Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Salut pública

Animals de companyia (gossos i gats)

L'objectiu del recurs és ajudar els ens locals a complir les competències assignades per la normativa de protecció dels animals. Les actuacions objecte de suport són:
- Realització de campanyes: cens, identificació, esterilització i adopció
- Establiment i manteniment de colònies de gats en l'àmbit urbà: actuacions clíniques i alimentació
- Per a titulars de centres d'atenció d'animals: despeses clíniques, microxips, pinso i campanyes d'identificació, d'adopció i d'esterilització i altres despeses derivades del manteniment del centre
- Atenció als animals abandonats a la via pública.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte segons les dades aportades al formulari de dades tècniques associat a la sol·licitud
EQUIPAMENTS EXISTENTS AL CENTRE:
- Aula multidisciplinar [10 punts].
- Zona de quarantena [10 punts].
- Zona clínica [10 punts].
- Depuradora [10 punts].

GESTIÓ DE GOSSOS
Gossos recuperats:
- Menys de 30 [2 punts].
- De 31 a 60 [4 punts].
- De 61 a 90 [6 punts].
- De 91 a 120 [8 punts].
- Més de 120 [10 punts].
Gossos adoptats:
- Menys de 60 [2 punts].
- De 61 a 120 [4 punts].
- De 121 a 180 [6 punts].
- De 181 a 240 [8 punts].
- Més de 240 [10 punts].
60
Nombre de municipis a més del titular del centre al qual es dona cobertura
- Per a cadascun dels municipis als quals el centre presta servei [1 punt].
30
Existència d'un centre d'acollida d'animals de companyia amb recursos propis
- Centre bàsic [1 punt].
- Centre amb nivell d'equipament mitjà [4 punts].
- Centre amb nivell d'equipament elevat [10 punts].
10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-060, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-060-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - Els ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants, consells comarcals i mancomunitats només són destinataris si gestionen centre d'animals de companyia.
- Només cal que emplenin el formulari de dades tècniques adjunt a la sol·licitud els ens locals que gestionen centre d'animals de companyia.
- S'estableix un import màxim de 1.000 euros per als municipis de menys de 20.000 habitants que no gestionen centre d'animals de companyia.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 50%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior o igual a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 1. A excepció de: Municipis que no gestionen centre d'animals de companyia
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359988748/C4-001-22.pdf

Dades tècniques C4-014, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989386/C4-014-22.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2022 a 31/12/2022
Justificació voluntària, fins 15/11/2022; final, 02/01/2023 a 31/03/2023
Altres condicions d'execució i justificació: Si s'elabora material de difusió en qualsevol format caldrà que, abans d'incorporar el logotip de la Diputació de Barcelona, es trameti el material al Servei de Salut Pública per a la seva validació.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública de Catalunya; Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 08/02/2022
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum

Tel. 934 022 468
s.salutp@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22022