Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Adquisició d'habitatges

Finançament de projectes i activitats que tinguin com a objectiu l'adquisició d'habitatges sota dues línies d'actuació:

A. L'exercici del dret de tanteig i retracte previst en el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària i el dret d'opció i retracte previst a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge (arts. 87 i ss)

B. La compra d'habitatges a preu per sota mercat o preu fixat per norma jurídica. S'entén que el preu per sota mercat és inferior al 80% del mòdul establert per al règim especial d'Habitatges de Protecció Oficial (HPO) que estableix la normativa vigent.

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Requisit de superficie de l'habitatge
Superfície útil de l'habitatge entre 45m2 i 120m2
Requisit de preu màxim en la compra a preu per sota mercat
Preu de compra inferior al 80% del mòdul establert per al règim especial d'HPO
Valoracions complementàries, d'acord amb el que resulti de l'informe tècnic sobre l'estat de conservació annex a la sol·licitud
- El bon estat de conservació de l'habitatge
- El cost de la rehabilitació necessària per complir amb les condicions d'habitabilitat.
- L'estat d'ocupació de l'habitatge.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-158-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-158-23.pdf

1) Certificació de la Intervenció o Secretaria de l'Ajuntament en la que hi constin les dades següents:
a. identificació dels habitatges objecte d'adquisició; b. Superfície dels habitatges; c. Identificació del venedor; d. Preu de compra; e. Altres condicions de la transmissió.

2) Informe tècnic sobre l'estat de conservació de l'habitatge signat per tècnic competent. Es requereix presentar un informe tècnic per cada habitatge:
Model_C1-158-23.pdf, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/Model_C1-158-23.pdf

3) En cas d'adquisició d'habitatges mitjançant l'exercici del dret a tanteig i retracte del Decret Llei 1/2015, o del dret d'opció d'un habitatge d'HPO de la Llei 18/2007, còpia de la resolució de l'Agència de l'habitatge de Catalunya mitjançant la qual s'acorda l'exercici del dret de tanteig/opció sobre l'habitatge en benefici del municipi o d'altres entitats vinculades que en depenen o de societats mercantils de capital íntegrament públic.
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens. Excepcionalment, es podrà presentar més d'una sol·licitud, sempre que el termini resti obert, si no s'esdevé beneficiari de l'ajut/ es renuncia a l'ajut concedit/ es desisteix de l'anterior sol·licitud presentada.
Altres condicions: Cada sol·licitud pot incloure l'adquisició d'un o més habitatges. En la sol·licitud ha de constar:
1) L'actuació a realitzar amb identificació dels habitatges
2) La línia de suport que es sol·licita (exercici del dret de tanteig i retracte/d'opció o compra a preu sota mercat).
3) El preu d'adquisició de cada habitatge.

Cada ens només pot ser beneficiari d'un ajut en el marc del Catàleg de serveis de cada anualitat.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 6. A excepció de: Despeses complementaries que no siguin el preu d'adquisició (notaria, registre propietat, impostos o altres)

La despesa subvencionable és la despesa d'inversió corresponent al preu d'adquisició de l'habitatge
Import màxim d'ajut: 50.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-006-23.pdf

Escriptura pública de compra dels habitatges.
Període d'execució i justificació: Anticipada, 01/10/2022 a 30/09/2023
Justificació: fins 15/11/2023

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 18/2007, de 28 de desembre, reguladora del dret a l'habitatge
    Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/10/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel. 934 022 932
o.habitatge@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23015