Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Economia i treball

Actuacions de suport a la indústria

Suport a actuacions de dinamització dels Polígons d'Activitat Econòmica (PAE) i a actuacions adreçades a les empreses industrials.
Les actuacions han de partir d'una conceptualització integral i estratègica de suport a la indústria per part de l'ens local.
Les sol·licituds poden respondre a qualsevol de les tres modalitats següents:
1. Actuacions de millora i dinamització dels PAE relacionades amb: censos i sistemes d'informació, estudis, certificacions de qualitat, millora de serveis d'atracció d'inversions, entitats de gestió, smart PAE, etc.
2. Actuacions directes de suport a empreses industrials per a la millora de la seva competitivitat relacionades amb: innovació, internacionalització, digitalització, economia verda, simbiosi industrial, transició energètica, etc.
3. Actuacions que combinin les dues modalitats anteriors.

Les actuacions dels àmbits medi ambiental, de mobilitat i d'infraestructures, propis d'altres àrees de la Diputació de Barcelona, només seran elegibles en aquest recurs si aborden de manera específica els PAE i/o les empreses industrials i s'integren dins un plantejament estratègic que inclogui altres actuacions de suport a la indústria.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica de l'actuació. Caldrà un mínim de 4 punts sobre 10 en aquest criteri per obtenir finançament
Descripció detallada dels criteris de valoració: www.diba.cat/documents/205293/360028588/suport_industria_GSPEO.pdf
80
Grau de concertació territorial (supramunicipalitat) i grau de consolidació (model d'agències)
Actuacions:
i. Municipals o supramunicipals no coherents: [0 punts].
ii. Amb almenys 2 municipis: [3,34 punts].
iii. Amb almenys 3 municipis: [5 punts].
iv. Amb 5 municipis o bé quan, aplegant menys municipis, se superi en un 25% respecte al municipi de major dimensió la massa crítica o indicador rellevant (població, persones aturades, potencials emprenedores, etc.): [6,67 punts].
v. Amb 6 municipis o més o bé quan, aplegant menys ens locals, se superi en un 50% respecte al municipi de major dimensió la massa crítica o indicador rellevant (població, persones aturades, potencials emprenedores, etc.).
Actuacions d'àmbit comarcal que se sobreposin a altres d'igual objecte de municipis del seu territori. Actuacions de consorcis i mancomunitats que tinguin com a objecte el desenvolupament econòmic local: [8,34 punts].
vi. D'Agències de desenvolupament econòmic reconegudes per la GSPEiO. Actuacions comarcals que no se sobreposin a altres d'igual objecte en el seu territori: [10 punts].
10
Situació socioeconòmica del territori (índex sintètic)
i. Població de 16 a 64 anys segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font INE, amb una puntuació màxima de [2,00 punts].
ii. Centres de cotització segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font INSS, amb una puntuació màxima de [0,50 punts].
iii. Treballadors autònoms segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font INSS, amb una puntuació màxima de [0,50 punts].
iv. Taxa d'atur registrat estimat segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font HERMES, amb una puntuació màxima de [4,50 punts].
v. Renda familiar disponible per càpita segons la darrera dada disponible en el moment de realitzar els càlculs, font HERMES, amb una puntuació màxima de [2,50 punts].
10
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-092-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-092-23.pdf

Per a actuacions que impliquin l'execució conjunta entre diversos ens locals, s'ha d'adjuntar el formulari d'actuació conjunta i una carta d'adhesió per a cada ens. Descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/379305522/Informacio_Execucio_Conjunta_Carta_adhesio.pdf
Per actuacions supramunicipals, cal adjuntar l'acreditació documental de l'acord de concertació.
Nombre màxim de sol·licituds: Dues per ens local.
Altres condicions: - Import màxim d'ajut: 65.000 euros en cas de sol·licituds municipals, i 130.000 euros en cas de sol·licituds supramunicipals.
- El cost mínim previst de l'actuació ha de ser 25.000 euros.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 40%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 1.000 habitants i els ens amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Despeses directes elegibles:
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic/a.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc.
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc.

Despeses indirectes: com a màxim el 15% de les despeses directes
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-027, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-027-23.pdf

Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.
Període d'execució i justificació: Pluriennal, 01/01/2023 a 31/12/2024
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2023; segona, 02/01/2024 a 15/11/2024
Justificació final: 02/01/2025 a 31/03/2025
Altres condicions d'execució i justificació: - A efectes de justificació de la despesa, el cost total ha de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat pel coeficient 0,60. Per a un cost total justificat inferior, s'ha d'informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- En el cas d'actuacions d'execució conjunta, cap ens pot tenir una participació superior al 80% del cost total de l'actuació.
- Més informació: www.diba.cat/web/economieslocals

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei Teixit Productiu

Tel. 934 022 524
s.teixitprod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23010