Fitxa del recurs

Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat
Sostenibilitat social

Acollida i ciutadania intercultural

Acompanyament a la gestió local de l'acollida fins a la incorporació de la perspectiva intercultural al conjunt de polítiques, actuacions i programes per tal d'adaptar-les a la nova realitat poblacional i social, lluitant contra les discriminacions, el racisme i la xenofòbia.

Les actuacions locals en l'àmbit de l'acollida han de preveure la constant evolució i transformació del fet migratori: els perfils poblacionals varien, així com els motius que promouen les migracions.

En l'àmbit de la incorporació de la perspectiva intercultural es promouen polítiques amb vocació proactiva, integrals i transversals per tal d'avançar en la convivència inclusiva.

Les actuacions que s'ofereixen són:
1. Diagnòstic i aproximació a la realitat social i demogràfica local: instruments tècnics per facilitar l'anàlisi del Padró municipal d'habitants, així com d'altres fonts d'informació per obtenir una aproximació detallada de l'estructura poblacional del territori.
2. Planificació estratègica en acollida i interculturalitat: eines de planificació estratègica de l'actuació local en acollida i diversitat mitjançant els Plans locals d'interculturalitat.
3. Suport tècnic en l'estructuració i acompanyament local en acollida i interculturalitat: Suport i acompanyament tècnic especialitzat als municipis per atendre actuacions puntuals en els àmbits d'acollida i interculturalitat.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabilitat de l'actuació
· Valoració de la necessitat del projecte: [5 punts]
· Valoració del compromís i dels recursos disponibles: [10 punts]
· Valoració de disponibilitat de recursos interns per portar a terme l'actuació (recursos humans, materials, temporals i altres): [10 punts]
· Valoració de la possible continuïtat del projecte més enllà del suport tècnic: [10 punts]
· Existència d'estudis i documentació previs així com actuacions de l'àmbit objecte del projecte: [5 punts]
40
Grau de qualitat tècnica del projecte
· Desenvolupament de la informació i la qualitat del redactat del projecte: [15 punts]
· Coherència en la definició de la justificació, finalitat, objectius i desenvolupament del projecte: [15 punts]
30
Transversalitat i treball en xarxa
· Participació d'altres àrees de l'ens local: [15 punts]
· Participació social i dels agents socials del territori: [15 punts]
30
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60.
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria de sol·licitud, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-001-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - Cal escollir l'actuació per la qual es sol·licita el suport.
- La planificació estratègica només podran sol·licitar-la els ajuntaments majors de 20.000 habitants i els consells comarcals.
- En cas que el Servei sol·liciti a l'ens local documentació necessària per al desenvolupament del suport, aquest disposa d'un termini màxim de 2 mesos per a presentar-la. Aquesta condició és considera una activitat necessària.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • Altra normativa vinculada:
  - Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.
  - Constitució Espanyola, 1978
  - Llei Orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa
  - Llei orgànica 4/2000 d'11 de gener sobre drets i llibertat dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
  - Estatut d'Autonomia de Catalunya, 2006
  - Llei 16/2009 de 22 de juliol dels centres de culte
  - Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida

Tel. 934 022 713
s.convivencia.divers@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23003