Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Economia i treball

Nexus

El Nexus és un servei de pregunta-resposta en què el personal tècnic dels Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) adreça les seves consultes sobre diferents àmbits de la gestió empresarial i obté una resposta en un màxim de dos dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de recepció de la consulta. Així, es vol donar suport als CLSE en l'assessorament a empreses i persones emprenedores en les fases de creació i constitució, consolidació i creixement empresarial.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Consulta formulada per qualsevol Centre Local de Serveis a les Empreses

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: L'ens local pot realitzar la consulta a través d'un formulari en la web del Servei de Teixit Productiu.

Normativa aplicable:

  • Normativa reguladora en matèria de règim local. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica; Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Consultoria i assessorament 2022
Canal: Formulari web
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 01/01/2022 a 31/12/2022
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Teixit Productiu

Tel. 934 022 524
s.teixitprod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22289