Fitxa del recurs

Àrea Desenv. Econòmic, Turisme i Comerç
Economia i treball

Millora de la competitivitat d'empreses de productes alimentaris locals i de qualitat

Suport per enfortir i dinamitzar el teixit empresarial de productes alimentaris locals i de qualitat de la terra i el mar, d'acord amb el Pla estratègic i operatiu de la Xarxa de Productes de la Terra (XPT). Les activitats s'han d'emmarcar en les línies estratègiques i objectius estratègics de la Xarxa.

Els destinataris són els ens locals membres de la XPT, agrupació voluntària d'ens supramunicipals sense personalitat jurídica proposada per la Diputació de Barcelona amb més de 1.300 empreses censades.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2023.


Destinataris:
Consells comarcals, consorcis locals

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: - Cada ens local ha de destinar, com a mínim, un 25% del cost total de les seves accions en l'àmbit de la gestió empresarial (gestió, organització, equips, procés productiu, innovació de producte) inclòs en l'objectiu estratègic OE7- Donar suport a la gestió empresarial i a les infraestructures compartides.

- Per a cada exercici, les accions destinades a la participació d'empreses del cens en fires i mercats
locals no organitzades directament per l'ens local, es limita a un 10% del cost total justificat. S'exceptuarà d'aquesta limitació la participació en fires professionals.

No seran elegibles les despeses destinades a l'organització directa d'agromercats o fires.

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-23, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/360028585/C3-002-23.pdf

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 25%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens locals amb ajuts i assistències d'import inferior a 2.000 euros.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol no provinent de la Diputació
Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.

Despeses directes:
- Personal tècnic propi dedicat directament a la realització de l'acció (grups A1 o A2). El cost empresarial anual serà d'un màxim de 50.000 euros per tècnic/a.
- Assistència i serveis tècnics externs: contractes mercantils, convenis, factures, serveis professionals, etc.
- Altres: dietes, desplaçaments, material fungible, promoció i difusió, lloguer o leasing d'equips o espais, etc.

Despeses indirectes: com a màxim el 15% de les despeses directes.
- Direcció i coordinació, personal administratiu o de suport
- Despeses generals (subministraments, neteja, material d'oficina, assegurances, etc.)
- Altres no conseqüència directa de la realització de l'acció.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Dades tècniques C4-031, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-031-23.pdf

Un exemplar dels materials editats i altres elements de verificació de les activitats realitzades.
Període d'execució i justificació: Pluriennal, 01/01/2023 a 31/12/2024
Justificació voluntària: primera, fins 15/11/2023;
segona, 02/01/2024 a 15/11/2024
Justificació final: 02/01/2025 a 30/04/2025
Altres condicions d'execució i justificació: - A efectes de justificació de la despesa, el cost total haurà de ser d'un import mínim equivalent al quocient de l'import de l'ajut finalment atorgat pel coeficient 0,75. Per a un cost total justificat inferior, s'haurà d'informar de l'ajust del projecte i la subvenció es regularitzarà a la baixa reduint-la proporcionalment a l'efecte de mantenir el percentatge de cofinançament previst.
- Més informació: www.diba.cat/web/economieslocals

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Teixit Productiu

Tel. 934 022 524
s.teixitprod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23165