Fitxa del recurs

Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat
Igualtat i sostenibilitat social

Projectes de suport al dret a l'habitatge des de l'emergència social

Suport tècnic en el desenvolupament de projectes i serveis:
- Acolliment d'urgència, que tenen per objecte suplir temporalment la llar familiar en casos puntuals i d'urgència
- Serveis de residència temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social que no disposen de condicions sociofamiliars i d'atenció per romandre al seu habitatge
- Habitatges d'inclusió per a persones i famílies amb manca de recursos econòmics que es troben en situació de risc d'exclusió social.

L'assessorament pot ser per a iniciar de nou el servei o per a millorar o revisar el que ja existeix. L'acompanyament segueix principalment una metodologia de treball en xarxa i de caire transversal, tot donant prioritat a aquelles actuacions d'atenció a les necessitats més elementals de les persones que comptin amb la col·laboració i la participació de diferents agents (entitats socials, altres departaments de l'ens local i/o altres municipis).

Les sessions i activitats es realitzaran de forma presencial o telemàtica segons la proposta metodològica específica i/o el que assenyalin els protocols preventius de salut en cada moment.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de valoració: Puntuació
Existència d'estructura o recursos propis de l'ens
- L'ens disposa d'un tècnic/a referent amb una dedicació mínima de 40 h mensuals al projecte: [30 punts].
- L'ens disposa d'un tècnic/a referent amb una dedicació entre 20 i 29 h mensuals al projecte: [20 punts].
- L'ens disposa d'un tècnic/a referent amb una dedicació entre 10 i 29 h mensuals al projecte: [10 punts].
- Menys de 10 hores: [0 punts].
30
Existència d'antecedents: recursos atorgats en anys anteriors per promoure la rotació dels ens locals
- No han rebut assistència en projectes similars en els 5 anys anteriors: [30 punts].
- No han rebut assistència en projectes similars en els 3 anys anteriors: [20 punts].
- No han rebut assistència en els 2 anys anteriors: [5 punts].
30
Treball en xarxa amb altres actors
- Hi participen com a mínim 3 agents diferents de l'ens local (departaments municipals i entitats socials): [30 punts].
- Hi participen 2 agents diferents de l'ens local: [20 punts].
- Hi participa 1 sol agent de l'ens local: [10 punts].
30
Existència de documentació tècnica sobre la matèria
- Si tenen documentació: [10 punts].
- Si no tenen documentació: [0 punts].
10
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-034, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-034-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una entre els recursos tècnics d'aquest centre gestor excloent: Eina de valoració del risc social per als serveis socials bàsics DS-DIBA, Eines de gestió del copagament dels SSAD: TASSAD i Espais d'innovació en la prestació dels SSAD.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 08/02/2022
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei Suport als Serveis Socials Bàsics

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22224