Fitxa del recurs

Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat
Igualtat i sostenibilitat social

Projectes estratègics en l'àmbit de l'envelliment actiu

L'objectiu general d'aquest suport tècnic és el d'acompanyar als ens locals en la millora de l'organització dels serveis, equipaments i professionals en l'àmbit de l'envelliment actiu.

Els projectes tenen com a finalitat proveir eines per a què els ens locals puguin adaptar-se amb èxit a l'envelliment de la població, tot identificant les necessitats presents i futures de les persones grans; i adaptant o promovent els serveis i els recursos necessaris per afavorir l'envelliment actiu durant el cicle vital. Els projectes han de contemplar tres eixos transversals: la diversitat i heterogeneïtat entre les persones grans, la soledat i la perspectiva de gènere.

El Programa inclou les següents actuacions:

a) Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants, ens locals supramunicipals i àrees bàsiques de serveis socials:
- Suport en l'elaboració de la diagnosi en l'àmbit de l'envelliment actiu
- Suport en el disseny del Pla d'actuació local en l'àmbit de l'envelliment actiu

b) Ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants:
- Suport en l'elaboració de la diagnosi i el disseny del pla d'actuació local en l'àmbit de l'envelliment actiu


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'adequació tècnica de la sol·licitud
Els objectius, les activitats i els resultats esperats són coherents i s'ajusten plenament a les característiques del recurs ofert: [40 punts].
Els objectius, les activitats i els resultats esperats estan definits amb algunes deficiències i/o s'ajusten parcialment a les característiques del recurs ofert: [20 punts].
Els objectius, les activitats i els resultats esperats són poc coherents en relació amb les característiques del recurs ofert: [10 punts].
Els objectius, les activitats i els resultats esperats no són coherents i/o no s'ajusten a les característiques del recurs ofert: [0 punts].
40
Grau de consolidació del treball en xarxa
Existeixen estructures estables de coordinació i treball en xarxa, tant a nivell intern com extern a l'ens local, amb antecedents i experiència en el desenvolupament de projectes transversals: [30 punts].
S'identifiquen els agents implicats en el desenvolupament del projecte però no existeixen estructures creades ni antecedents de treball en xarxa: [15 punts].
No s'identifiquen els agents implicats en el projecte: [0 punts].
30
Dotació i organització de recursos personals per a garantir la viabilitat de l'actuació
Hores totals de dedicació al projecte:
40 hores o més: [30 punts].
Entre 25 i 39 hores: [15 punts].
Entre 15 i 24 hores: [10 punts].
Menys de 15 hores: [0 punts].
30
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60 punts

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-052, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-052-22.pdf
Altres condicions: Per sol·licitar el recurs de Suport en el Disseny del Pla d'Actuació Local cal haver realitzat prèviament una Diagnosi, actualitzada com a màxim 2 anys abans, i s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud en cas de no haver-la realitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials.
    Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
    Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: 05/01/2022 a 08/02/2022
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida

Tel. 934 022 713
s.convivencia.divers@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
35223