Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Innovació i governs digitals

Plataforma tecnològica per a la gestió urbana

L'objectiu és oferir als ajuntaments un sistema de gestió de les dades generades a partir de sensors automatitzats per a la millora de la gestió urbana, que incorpori:
- Accés a una instància de la plataforma Sentilo que proporciona la Diputació de Barcelona per a l'ens sol·licitant
- Possibilitat de connexió automatitzada a la instància per utilitzar-la com a repositori i visor de les dades generades pels sensors
- Actualització del sistema
- Accés a eines complementàries de gestió de la plataforma
- Accés a la documentació tècnica per a la integració.

La concessió del recurs inclou l'accés a la comunitat de pràctica "Smart Region" de la Diputació de Barcelona.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 2.500 habitants, consells comarcals, mancomunitats

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabillitat del projecte presentat
- La memòria presenta la necessitat de disposar d'una plataforma urbana de ciutat i projectes específics a implementar: [80 punts].
- La memòria presenta la necessitat de disposar d'una plataforma urbana de ciutat; [40 punts].
- La memòria no presenta la necessitat de disposar d'una plataforma urbana de ciutat: [0 punts].
80
Ordre d'arribada de les sol·licituds
- Sol·licitud presentada el primer trimestre del termini de sol·licitud: [20 punts].
- Sol·licitud presentada el segon trimestre del termini de sol·licitud: [10 punts].
- Sol·licitud presentada el tercer trimestre del termini de sol·licitud: [0 punts].
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Memòria explicativa dels sistemes que l'ens local té intenció de connectar (freqüència d'actualització, volumetria estimada, etc.).
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya; Llei 9/2014, de 9 de maig, de telecomunicacions.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 30/09/2022
2023: Pendent
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

Tel. 934 723 510
ds.tsc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22208