Fitxa del recurs

Àrea de Bon Govern, Transparència i Participació
Innovació i governs digitals

Impuls de la gestió digital i el govern obert municipal a través de les comarques

Es dona finançament als consells comarcals per tal d'assegurar la prestació de serveis de suport de proximitat qualificats als municipis de la respectiva comarca, i de manera especial als de menys de 5.000 habitants de la seva demarcació, en els àmbits de la gestió digital i la transparència municipal, tot impulsant el treball coordinat i mancomunat entre les administracions. Els àmbits de coordinació i col·laboració entre Diputació i consells comarcals són els següents:

- Manteniment dels continguts sobre tramitació administrativa en les seus electròniques i de publicitat activa en els portals de transparència dels ajuntaments
- Participació en els serveis de transformació digital SeTDIBA, tant en el procés d'implantació com en la capacitació de nous mòduls i evolutius
- Suport logístic i tècnic a la Diputació per a la prestació dels serveis objecte del recurs
- Suport en el treball col·laboratiu als ajuntaments i en la relació interadministrativa en modalitat de teletreball
- Seguiment de l'evolució del govern digital en els ajuntaments de la comarca.

Es tracta d'un recurs de prestació continuada que està subjecte d'una banda a les condicions del Protocol general de l'Àrea d'Innovació, Govern Local i Cohesió Territorial
aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió del 30 de juliol de 2020 per a prestar serveis d'assistència als municipis de fins a 5.000 habitants de la seva demarcació; i d'una altra, l'instrument que regula el funcionament de la Xarxa de Suport al Govern Digital i els serveis i activitats subvencionables en aquest recurs.

Aquest recurs s'adreça a consells comarcals que tenen en la seva demarcació més de 5 municipis de menys de 5.000 habitants.

Es tracta d'un recurs transversal que es presta en col·laboració amb la Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Consells comarcals

Requisits de concessió:
Estar adherit al Protocol General aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió del 30 de juliol de 2020
Haver aprovat la incorporació a la Xarxa de Suport al Govern Digital
Aportar els recursos suficients i adeqüats d'acord amb les condicions de concertació
Tenir a la comarca més de 5 municipis de menys de 5.000 habitants
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-184, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-184-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per consell comarcal.
Altres condicions: La dotació econòmica per a cada consell comarcal es determinarà de la forma següent:
Bloc A. Serveis i activitats bàsics de suport: un import fix de 3.000 euros + import variable (300 euros per cada municipi menor de 5.000 hab de la comarca)
Bloc B. Serveis i activitats específics:
a) en l'àmbit de la gestió digital: import variable (1.000 euros per cada ajuntament beneficiari dels serveis SeTDIBA a data 1 de gener de l'any de la convocatòria)
b) en l'àmbit del govern obert en els municipis de fins a 1.000 habitants: import variable (1.000 euros per municipi menor de 1.000 habitants)

La concreció dels serveis i activitats objecte de finançament es troben determinats en la pàgina www.diba.cat/web/innovacio-digital/xsgd
La prestació dels serveis i activitats bàsiques de suport és de caràcter obligatori pels consells comarcals.
La prestació dels serveis i activitats de suport específiques és de caràcter opcional, tot i que si es sol·liciten, hauran de ser prestats en el seu conjunt (àmbit de gestió digital i àmbit de govern obert).
Els consells comarcals hauran de destinar a l'execució dels serveis i activitats com a mínim un tècnic amb dedicació total a excepció dels següents casos:
- si l'import de l'ajut és menor a 20.000 euros es requerirà com a mínim 1 tècnic/a amb dedicació parcial (mínim 50% de la jornada)
- si l'import de l'ajut és major a 40.000 euros es requerirà com a mínim 2 tècnics/ques amb dedicació total
Els tècnics destinats a la prestació dels serveis han de tenir coneixements en procediment administratiu comú, transparència i metodologia eSET; així com habilitats per a la gestió de projectes i la transformació cultural de les organitzacions.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Import màxim d'ajut: 50.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359988748/C4-001-22.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/359989386/C4-006-22.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2022 a 31/12/2022
Justificació voluntària, fins 15/11/2022; final, 02/01/2023 a 31/03/2023
Altres condicions d'execució i justificació: Caldrà fer constar en la memòria de realització el detall de les actuacions realitzades durant l'any vinculades amb cadascun dels compromisos indicats pel consell comarcal en el formulari de sol·licitud així com el nombre i dedicació dels tècnics comarcals adscrits a la seva execució.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalizació i sostenibilitat de l'administració Local; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
    El recurs respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions per a municipis fins a 20.000 habitants.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 30/09/2022
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gabinet d'Innovació Digital

Tel. 934 022 803
gb.innovaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22157