Fitxa del recurs

Àrea d'Esports i Activitat Física
Esports

Estudis de seguretat d'esdeveniments esportius

- Plans d'autoprotecció (PAU), que preveuen emergències en les activitats esportives a l'aire lliure afectades pel Decret 30/2015, que aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció. Inclouen mesures de resposta davant situacions de risc, catàstrofes i calamitats públiques. També els riscos associats a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc per a la salut pública.
- Estudis i protocols bàsics de seguretat i autoprotecció (EBSAU), que estableixen nivells mínims de seguretat i autoprotecció en els esdeveniments esportius no afectats pel Decret 30/2015. Inclouen anàlisi de riscos, mesures preventives i protocols d'actuació en cas d'emergència. També els riscos associats a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc per a la salut pública.
- Protocols per a la minorització i prevenció del risc de contagi de la COVID-19 en esdeveniments esportius, en compliment de les directrius emeses per les administracions competents.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de rellevància de l'esdeveniment
En termes de:
- Grau de complexitat organitzativa segons les característiques de l'esdeveniment, fins a 30 punts.
- Volum de persones implicades en l'esdeveniment (participants, organització i públic), fins a 20 punts.
- Tipus de gestió de l'esdeveniment, fins a 20 punts.
- Tipologia d'esdeveniment i espais per on transcorre, fins a 20 punts.
90
Nombre d'edicions de l'esdeveniment
A major nombre d'edicions, més puntuació.
10
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-126, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-126-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Dues sol·licituds per ens local.
Altres condicions: - La realització de l'estudi restarà condicionada a la celebració efectiva i presencial de l'esdeveniment.
- Els estudis de seguretat d'esdeveniments que se celebrin entre l'01.01.2022 i el 30.06.2022 es realitzaran per a l'edició del mateix esdeveniment de l'any 2023.
- El recurs implica una dedicació mínima de 7 hores per part del personal relacionat amb l'organització de l'esdeveniment (tècnic, organitzador, etc.), destinades a lliurament d'informació, reunions de seguiment, validació de l'estudi i altres tasques anàlogues.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Les activitats objecte de suport hauran de garantir el compliment de les directrius emeses per les administracions competents per a la minorització i la prevenció del risc de contagi per la COVID-19.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport; Decret 30/2015, que aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 08/02/2022
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Activitats Esportives

Tel. 934 020 660
o.act.esport@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22107