Fitxa del recurs

Àrea d'Educació
Educació

Equitat educativa: finançament de programes educatius en petits municipis

Suport econòmic a la gestió d'equipaments i centres educatius i al desplegament d'actuacions i programes educatius que fomentin l'educació a temps complet i les polítiques d'orientació i suport a les transicions educatives. Aquest fons té el triple objectiu de facilitar al màxim la tramitació dels ajuts als municipis més petits, flexibilitzar la implementació dels projectes educatius i assolir la màxima cobertura territorial possible. Es distribueix atenent a criteris poblacionals, de manera que afavoreix els municipis amb menys població.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-22, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/359988748/C3-002-22.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359988748/C4-001-22.pdf

Dades tècniques C4-046, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989386/C4-046-22.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2022 a 31/12/2022
Justificació voluntària, fins 15/11/2022; final, 02/01/2023 a 30/04/2023
Altres condicions d'execució i justificació: - Import mínim de l'ajut: 1.500 euros, sense perjudici que l'acceptació sigui per un import inferior.
- Els imports dels ajuts que no hagin estat acceptats podran ser utilitzats per complementar proporcionalment els ajuts de la resta de municipis.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
  • L'art. 27.5 de la Constitució Espanyola estableix que els poders públics han de garantir el dret de tothom a l'educació. D'altra banda, l'article 91.2.b del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, diu que és competència de les diputacions provincials: "prestar assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, especialment als que tenen menys capacitat econòmica i de gestió".
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22086