Fitxa del recurs

Àrea d'Educació
Educació

Equitat i millora educativa

Acompanyament al desenvolupament d'actuacions de planificació i millora educativa mitjançant mesures de lluita contra la segregació escolar i educativa i instruments per reforçar l'equitat en l'accés a l'escola i en l'acompanyament a la trajectòria educativa.
1. Pactes locals contra la segregació educativa.
2. Escolaritat equilibrada.
3. Plans locals d'activitats educatives fora escola: extraescolars, suport educatiu, lleure.
4. Projectes de connexió amb els centres escolars i educatius, famílies i entorn.

Les actuacions d'aquest recurs poden suposar la participació en espais de treball col·lectiu.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'adequació i viabilitat tècnica
- Concreció de les necessitats educatives i de la proposta d'actuació que es sol·licita: [20 punts].
- Característiques dels recursos i dels equips de treball que aporta l'ens sol·licitant: [20 punts].
- Adequació de l'actuació sol·licitada al tipus d'actuacions previstes per aquest recurs: [20 punts].

Valoració en base a la informació aportada per l'ens en el document de dades tècniques que acompanya la sol·licitud. Es materialitza en una rúbrica d'avaluació que recull, d'una banda, els subcriteris relacionats anteriorment i, d'altra, els resultats corresponents a diferents nivells d'adequació de cada subcriteri. Per cada nivell s'obtenen diferents punts: 0 punts no adequat, 5 punts adequació suficient, 10 punts adequació correcta, 15 punts adequació notable i 20 punts adequació excel·lent.

Les pautes de valoració dels diferents nivells d'assoliment es poden consultar a:
diba.cat/web/educació/catàleg
60
Vinculació amb altres actuacions del mateix àmbit territorial.
Valoració en base a la revisió i contrast del total de sol·licituds trameses per l'ens dins de la mateixa convocatòria i en base als antecedents d'actuació de la Gerència de Serveis d'Educació dins del mateix territori.

Per a cada situació, s'obtenen diferents punts entre els possibles: 0 punts, sol·licitud no compatible amb altres actuacions; 5 punts, sol·licitud compatible amb altres actuacions; 10 punts, sol·licitud complementària a altres actuacions; 15 punts sol·licitud derivada d'altres actuacions i 20 punts, sol·licitud necessària.
20
Característiques socioeducatives
- Percentatge de població estrangera.
- Taxa d'alumnat amb necessitats educatives específiques de suport educatiu (NESE) a primària.
- Vulnerabilitat mesurada com a percentatge de famílies per sota de 10.000 euros d'ingressos per unitat familiar.

Valoració automàtica a partir de les dades disponibles. S'apliquen aquests criteris de manera que a major valor de l'indicador, major proporció de punts s'obté.
20
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 35.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-131385-24, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/399936240/C1-131385-24.pdf

Altres condicions: Cada sol·licitud ha d'incloure un únic formulari de dades tècniques.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2024.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, que a l'art 1 estableix l'equitat com un principi bàsic del sistema educatiu tant per garantir: la igualtat d'oportunitats per al ple desenvolupament de la personalitat a través de l'educació; la inclusió educativa; la igualtat de drets i d'oportunitats contra qualsevol discriminació; i l'accessibilitat universal a l'educació; com per compensar les desigualtats personals, les culturals, les econòmiques i les socials, amb especial atenció a les que es derivin de qualsevol tipus de discapacitat. També l'art. 2 de la Llei 12/2009,de 10 de juliol, d'educació de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 28/12/2023 a 08/02/2024
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
131385