Fitxa del recurs

Àrea d'Infraestructures i Territori
Urbanisme i habitatge

Equipaments: planificació i projectes d'edificis d'equipaments sostenibles

La finalitat del recurs és la redacció dels documents tècnics necessaris tant per a la planificació, programació, millora i manteniment dels equipaments, com per a la definició de les obres a executar en edificis d'equipaments (reformes, rehabilitacions i obra nova). Pot incloure:

- Pla director d'equipaments: analitza la xarxa d'equipaments i serveis municipals i n'elabora directrius i estratègies de millora
- Estudis de programació: davant la voluntat d'invertir en un equipament nou o preexistent, identifica les necessitats del promotor i dels usuaris, les dimensiona amb un programa funcional i planteja solucions d'implantació valorades econòmicament que donin resposta a la necessitat plantejada
- Estudi d'optimització energètica d'equipaments: analitza un equipament en ús en relació amb els consums energètics i l'impacte ambiental, i proposa alternatives d'actuacions, valorades econòmicament, per millorar l'adequació dels espais, el confort dels usuaris, l'eficiència energètica i la reducció dels consums
- Avantprojectes i Projectes executius d'edificació
- Assessorament en la contractació de projectes per part dels ens locals
- Pla inicial de manteniment: analitza els equipaments i defineix les actuacions per al seu manteniment
- Altres estudis.
No són objecte d'aquest recurs els equipaments esportius ni educatius.
Es tracta d'un recurs transversal que es presta en col·laboració amb les gerències de Serveis de Cultura, Biblioteques, Esports i Educació i amb l'Oficina del Pla Jove.
D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.
El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió, manteniment i reposició d'inversions. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de viabilitat i adequació tècnica, econòmica i temporal de la proposta sol·licitada 40
Valoració de la gravetat de la problemàtica 40
Població
- Menys de 1.000 habitants: [20 punts].
- De 1.001 a 5.000 habitants: [15 punts].
- De 5.001 a 20.000 habitants: [10 punts].
- De 20.001 a 50.000 habitants: [5 punts].
- Més de 50.000 habitants: [0 punts].
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 80
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-145, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-145-22.pdf

Per projectes executius l'ajuntament haurà d'aportar els estudis previs de que disposi que justifiquin la necessitat del projecte a executar i una relació dels mitjans econòmics que es destinaran a la realització de l'obra objecte del projecte.
Nombre màxim de sol·licituds: Dues sol·licituds per ens local entre els recursos: Equipaments, Espai públic, Gestió de cementiris i Verd urbà.
Altres condicions: No s'admetran sol·licituds de projectes quan ja s'hagi atès una sol·licitud anterior en aquell mateix municipi pel mateix equipament, excepte si es tracta de fases successives o ampliacions del mateix.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: El percentatge de finançament dels ens es fixa en funció de la població:
- fins a 5.000 habitants: 0%
- de 5.001 a 10.000 habitants: 10%
- de 10.001 a 20.000 habitants: 20%
- de 20.001 a 50.000 habitants: 30%
- de 50.001 a 75.000 habitants: 40%
- més de 75.000 habitants: 50%.
Si l'import de la part de l'assistència tècnica corresponent a l'ens és inferior a 6.000 euros, el cost serà assumit íntegrament per la Diputació de Barcelona.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 10 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 6/2009 pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic; Reial Decret 564/2017 per el que es modifica el Reial Decret 235/2013 d'Aprovació del procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis; Llei 8/2005, de 8 de juny, de Protecció, gestió i ordenació del paisatge.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 08/02/2022
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Equipaments i Espai Públic

Tel. 934 022 122
s.equipamentsep@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22083