Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Igualtat i sostenibilitat social

Arranjament d'habitatges

La finalitat del programa és promoure l'autonomia personal i millorar la qualitat de vida de les persones grans i de les persones amb discapacitat, garantint les condicions de seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes als seus habitatges. S'adreça a persones de 65 anys o més, amb discapacitat o en situació de dependència, o amb insuficiència de recursos econòmics; i a persones menors de 65 anys amb necessitats especials pel que fa a la seva capacitat física o psíquica per a desenvolupar les activitats de la vida diària dins la llar (no és imprescindible certificació del grau de discapacitat).

Inclou petites reformes d'adaptació funcional i la instal·lació d'ajudes tècniques:
- En banys, per afavorir l'accessibilitat i facilitar la higiene personal
- En cuines, per millorar les condicions de seguretat i ús
- De caràcter general, per facilitar la mobilitat i accessibilitat al domicili
- Actuacions complementàries de millora de l'eficiència energètica dels domicilis.

Es posa a disposició dels ajuntaments els serveis tècnics d'una empresa especialitzada que valora les necessitats de les persones beneficiàries, prescriu les actuacions a realitzar, i supervisa, comprova i valida les intervencions. La Diputació de Barcelona també contracta les empreses que executaran les obres i/o instal·laran les ajudes tècniques, assumint-ne el 100% del cost de les actuacions.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Requisits de concessió:
L'ens local ha de tenir un percentatge de persones de més de 65 anys superior al 8%. El compliment d'aquest requisit serà comprovat pel centre gestor a partir de les darreres dades disponibles a IDESCAT.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-038, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-038-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: Els ens locals interessants en participar en el programa han de formalitzar una única sol·licitud del recurs i adjuntar la fitxa de dades tècniques degudament omplerta i fent constar el nombre d'arranjaments que volen realitzar en un any i que, en cap cas, podrà superar el topall màxim establert.

La Diputació de Barcelona calcula aquests topalls en funció de la població de cada municipi, garantint que tots aquells que compleixin els requisits puguin realitzar, almenys, un arranjament.

Si la demanda total supera el nombre d'arranjaments disponibles, l'ens podrà veure reduït el nombre d'arranjaments sol·licitats en un percentatge que serà el mateix per a tots els municipis. Aquesta reducció en cap cas serà inferior al topall mínim establert per cada municipi. Així mateix, en funció de l'evolució del programa, es podran redistribuir els arranjaments sobrants, seguint l'ordre d'entrada de les sol·licituds al PMT.

Podeu consultar els topalls màxims i mínims a: www.diba.cat/web/benestar/arranjaments/arranjaments

La concessió del recurs, que la Diputació de Barcelona comunicarà formalment, no implica l'atorgament del nombre d'arranjaments sol·licitats per l'ens, que serà comunicat amb posterioritat.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: - La Diputació de Barcelona finança el 100% del cost dels arranjaments i proveeix de tots els serveis necessaris per a portar-los a terme.
- L'import mitjà a destinar a cada domicili arranjat s'estima en 2.000 euros.
- Per a la gestió del programa cal que els ens locals facin servir la plataforma informàtica que la Diputació de Barcelona posarà a la seva disposició.
- Més informació: www.diba.cat/web/benestar/arranjaments/arranjaments

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials;
    Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 30/04/2022
2023: Pendent
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Atenció, Dependència i Vulnerabilitat Social

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22023