Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Actuacions en l'àmbit de l'educació per a la ciutadania global (ECG)

Implementació d'iniciatives d'educació per a la ciutadania global (ECG) que tinguin l'objectiu de promoure una ciutadania conscient, crítica i compromesa amb els drets humans i el desenvolupament sostenible al món i amb la solidaritat internacional entesa des de la corresponsabilitat. Les propostes poden tractar diferents temàtiques (defensa dels drets humans, construcció de pau, desigualtats de gènere, models de producció i consum, crisi climàtica) però sempre des d'una dimensió que vagi més enllà de l'àmbit local i el connecti amb les desigualtats i interdependències globals/ internacionals. Les actuacions es desenvoluparan en un context marcat per la COVID 19 i els seus efectes. Buscaran donar resposta a les necessitats d'adaptació del context educatiu local tant pel que fa els formats i metodologies com els continguts a tractar, des de la perspectiva pròpia de l'educació per a la ciutadania global.

Es defineixen 3 modalitats d'iniciatives per a les quals s'han de presentar sol·licituds diferenciades:

- Accions d'ECG: realització d'una activitat o conjunt d'activitats adreçades a la ciutadania del municipi o comarca.
- Avaluació d'iniciatives d'ECG: exercicis de valoració sistemàtica i objectiva de projectes, plans o estratègies d'ECG liderats pel propi ens local o concertats amb entitats del territori. També podran ser liderats per una entitat arrelada al territori, sempre i quan l'ens local sol·licitant els hagi cofinançat i es desenvolupin majoritàriament al seu territori. En tots els casos, l'avaluació l'ha de liderar l'ens sol·licitant i tenir un enfocament participatiu i d'aprenentatge per a totes les parts implicades.
- Planificació de l'ECG local: exercicis d'elaboració de plans locals l'ECG realitzats de forma participativa amb els actors del territori

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica de la proposta
- Grau de claredat en la definició d'objectius i alineament amb el recurs i modalitat [10 punts]
- Grau de coherència i claredat en la descripció de les activitats i la metodologia [20 punts]
- Es preveuen elements de comunicació de les activitats i resultats [5 punts]
35
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
- Grau de coherència entre els recursos pressupostats i les activitats descrites [20 punts]
- Adequació del recurs humà assignat per l'ajuntament [5 punts]
25
Grau de transversalitat i treball en xarxa
- Participen altres àrees de l'ajuntament [10 punts]
- Participen entitats de la societat civil o altres actors del municipi [5 punts]
15
Es prioritzaran les sol·licituds dels municipis amb menor població 25
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-194, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-194-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local i modalitat, excepte en el cas de sol·licitud conjunta en què l'ens encarregat de gestionar-la podrà presentar una sol·licitud més.
Altres condicions: - La sol·licitud de la modalitat d'accions d'ECG és incompatible amb la sol·licitud del recurs "Plans d'educació per a la ciutadania global (ECG)", excepte en el cas de que es presenti de forma conjunta.
- Les accions d'ECG hauran de tenir una dimensió internacional orientada a la construcció de ciutadania global i impuls de la solidaritat. Queden excloses, per tant, aquelles accions que, malgrat tractin una de les temàtiques indicades a la descripció, no incloguin aquesta dimensió.

Condicions d'execució i justificació

Obligació de cofinançament: Percentatge de cofinançament per part de l'ens destinatari sobre el cost total de l'actuació: 20%
Resten exempts de l'obligació de cofinançar els ens de fins a 5.000 habitants i els consells comarcals.

Procedència dels fons de l'ens local: Qualsevol
Despeses elegibles: Capítol 1. A excepció de: Només són elegibles les despeses vinculades a personal tècnic propi dedicat directament a la realització de les accions. L'import imputable a la Diputació de Barcelona no podrà superar el 20% de l'aportació atorgada per la Diputació de Barcelona.
Capítol 2. A excepció de: Despeses de càterings, àpats, beques, finançament d'estudis d'investigació, colònies, estades, concerts, accions de captació i/o recollida de fons i de materials i dietes. Els premis només seran elegibles quan consisteixin en productes de comerç just, fins un màxim de 1.500euros.


Per les modalitats d'avaluació i planificació de l'ECG, només seran elegibles les despeses vinculades a la contractació d'experts per a l'avaluació o per al procés de planificació.
Import màxim d'ajut: 15.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359988748/C4-001-22.pdf

Dades tècniques C4-058, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989386/C4-058-22.pdf

La justificació haurà d'anar acompanyada de material fotogràfic i de difusió de les activitats realitzades i dels materials que s'hi hagin elaborat.

- Per a les modalitats d'accions: formulari dades tècniques.
- Per a les modalitats d'avaluació i planificació: còpia de l'informe final del l'avaluació o procés de planificació. Aquest informe ha d'annexar, com a mínim, el següent: la proposta metodològica definitiva; el llistat d'actors que han participat; el disseny de les eines de recollida d'informació; els resultats sistematitzats de l'anàlisi de la informació obtinguda; i el llistat de documentació i bibliografia consultades.
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2022 a 31/12/2022
Justificació voluntària, fins 15/11/2022; final, 02/01/2023 a 31/03/2023
Altres condicions d'execució i justificació: Import mínim de l'ajut: 1.500 euros.
Import màxim de l'ajut:
- Accions d'ECG: 15.000euros
- Avaluacions d'ECG: 10.000euros
- Planificació de l'ECG local: 8.000euros

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
  • Llei 26/2001 de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 05/01/2022 a 08/02/2022
2023: Pendent
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Cooperació al Desenvolupament

Tel. 934 022 504
o.cooperaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22013