Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Activitats d'educació per a la ciutadania global (ECG)

Aquest recurs engloba una sèrie d'activitats de sensibilització i educació que tenen l'objectiu de posar en valor la capacitat de transformació de la participació política i social diversa de les dones, tant a Catalunya com a la Mediterrània, i visibilitzar que les seves lluites per accedir a la participació política i social generen impactes positius i transformadors als seus entorns i comunitats. Les activitats que es posen a disposició dels municipis es classifiquen en tres àmbits :
- Cinefòrum
- Exposició
- Intervenció al carrer

La descripció de les activitats, els seus continguts, format i materials es poden consultar a les fitxes corresponents que trobareu a l'enllaç següent: www.diba.cat/web/ri/cataleg-2022

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2022 i 2023.


Destinataris:
Ajuntaments

Requisits de concessió:
Designar una persona referent per interlocutar entre l'entitat prestadora i el destinatari final

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-218, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/359989361/C1-218-22.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per cada tipologia d'activitat i ens local.
Altres condicions: - L'ens local ha de garantir que l'espai on es farà l'activitat està degudament senyalitzat i acotat per garantir la seguretat i el desenvolupament de la mateixa, i que disposa de l'assegurança de responsabilitat civil corresponent.

Condicions d'execució i justificació

Documentació per a la justificació: L'ens local ha d'omplir una fitxa de valoració de cada activitat realitzada: https://formularis.diba.cat/diba/ri/avaluacio-recurs-activitats-educacio-per-ciutadania-global-ecg
Altres condicions d'execució i justificació: En cas d'anul·lació o renúncia, l'ens local haurà de comunicar-ho, per correu electrònic i en la major brevetat possible, a l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament (o.cooperaciod@diba.cat). Posteriorment haurà de realitzar els tràmits corresponents a través del PMT.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2022
  • Llei 26/2001 de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2022
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: 14/06/2022 a 30/09/2022
2023: Pendent
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Cooperació al Desenvolupament

Tel. 934 022 504
o.cooperaciod@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
110044