Fitxa del recurs

Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial
Administració local

Assistència en prevenció de riscos laborals

S'ofereix assessorament tècnic i jurídic en la integració i gestió de la prevenció de riscos laborals. Aquest recurs pot incloure diferents línies d'actuació:

a) Coordinació i seguiment que els ens locals han de tenir amb el servei de prevenció aliè.
b) Suport tècnic i jurídic en la renovació de la contractació del servei de prevenció aliè.
c) Assessorament i resolució de consultes puntuals que puguin plantejar els ens locals en matèria de gestió de la prevenció de riscos laborals.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2024, 2025, 2026, 2027.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 10.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Es prioritzaran els municipis de fins a 5.000 habitants. 50
Existència de referent en matèria de prevenció de riscos laborals a l'organització. 25
Que l'ajuntament tingui un servei de prevenció aliè contractat. 25
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-206808-24, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/399936240/C1-206808-24.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens quan es tracti de l'assessorament tècnic i jurídic que inclouen les actuacions a) i b) de la descripció del recurs. Pel que fa a l'actuació tècnica descrita a l'apartat c) no hi haurà màxim de sol·licituds per en local.
Altres condicions: L'ens haurà de fer contacte mitjançant l'adreça s.adarh@diba.cat o al telèfon 934 049 360, sempre abans de fer la petició del recurs.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2024.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 28/12/2023 a 31/12/2024
2025: Pendent
2026: Pendent
2027: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local

Tel. 934 049 400
gs.agovernl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
206808