Fitxa del recurs

Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial
Administració local

Assistència en el procés de relleu generacional als ens locals

L'anàlisi es pot dur a terme per al global de la plantilla o bé, en cas de necessitat de l'ens, per a col·lectius o àmbits específics de l'organització (exemples, per col·lectius: policia local, brigada, tècnics,...; per àmbits: serveis generals, serveis tècnics, cultura,...). En funció de les necessitats de l'ens, l'assistència pot incloure:

1) L'anàlisi d'edats i la seva evolució: el mapa de jubilacions. Aquesta línia té per objectiu analitzar l'edat de la plantilla i quina és la seva evolució. Es durà a terme considerant diferents variables de la mitjana d'edat dels empleats, per grups d'edat i l'evolució de tots els empleats. S'identifiquen quines serien les jubilacions previstes en un període de 10 anys, i s'analitza com i a on afecta com ara el gènere, el grup/subgrup, la tipologia de llocs i l'estructura orgànica.

2) La identificació de llocs clau del mapa de jubilacions, perfil dels llocs i cobertura de vacants: s'identifiquen els llocs que es preveu la jubilació, i es defineix el seu perfil funcional, competencial i formatiu. Per a la cobertura de les vacants per jubilació, es duu a terme una anàlisi del potencial intern de l'organització.

3) Suport en l'elaboració del full de ruta del procés de relleu generacional: aquesta línia preveu, finalitzades les línies 1 o 2, o bé identificats per l'organització llocs concrets que es jubilen, l'acompanyament a l'organització en el full de ruta a seguir en el procés de relleu generacional.

4) Identificació del potencial intern: s'ha creat una eina per donar resposta a la necessitat de com planifiquem la cobertura de les vacants. Es basa en un treball d'anàlisi que permet identificar quins perfils d'empleats tenim per decidir si fem procés selectiu extern o bé ja tenim empleats potencials per cobrir vacants.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2024, 2025, 2026, 2027.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació.
Existència d'un departament de recursos humans com a unitat orgànica diferenciada: [50 punts].
- Existència de, com a mínim, una dotació d'1 tècnic associat a l'àmbit de recursos humans: [25 punts].
- Existència d'un suport administratiu assignat a l'àmbit de recursos humans: [15 punts].
50
Es prioritzaran els municipis que no hagin rebut aquest tipus d'assistència en l'any immediatament anterior. 35
Es prioritzaran els municipis de fins a 5.000 habitants. 15
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-181309-24, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/399936240/C1-181309-24.pdf
Altres condicions: - L'assistència del punt 2: no es podrà sol·licitar si l'ens local no disposa d'un mapa de jubilacions a 10 anys vista que contingui la informació actualitzada següent: llocs, places, empleats, data naixement, data prevista jubilació, gènere, àmbit orgànic, tipologia de lloc.
- L'assistència del punt 3: no es podrà sol·licitar aquesta línia si no es tenen identificats els lloc clau del mapa de jubilacions i el perfil dels llocs dels quals es vulgui aplicar el procés de relleu generacional.
- Als municipis de més de 75.000 habitants que sol·licitin aquest recurs es prestarà un suport d'acompanyament com a assistència tècnica en totes les fases.
- L'ens haurà de fer contacte mitjançant l'adreça s.adarh@diba.cat o al telèfon 934 049 360, sempre abans de fer la petició del recurs.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2024.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 28/12/2023 a 31/12/2024
2025: Pendent
2026: Pendent
2027: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local

Tel. 934 049 400
gs.agovernl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
181309