Fitxa del recurs

Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial
Administració local

Elaboració de la nòmina municipal en entorn web

S'ofereix la gestió informatitzada de les nòmines municipals i dels productes i serveis vinculats, com ara els següents:
- Afiliació, alta, cotització o qualsevol dels tràmits davant la TGSS a través del sistema RED
- Formalització de contractes de treball i comunicació a través del portal contrat@ SEPE
- Elaboració dels rebuts de salari, fitxers de transferències bancàries i documents de cotització
- Gestió de l'IRPF
- Comunicació de seguiments d'incapacitats temporals i accidents de treball
- Certificats d'empresa per a les prestacions d'atur, cura del menor, jubilació i situacions de pagament directe
- Gestió i assessorament en incidències de la nòmina
- Formació d'usuaris en l'ús de la plataforma.

Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2024, 2025, 2026, 2027.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Complir els requisits establerts en el conveni d'encomana de gestió aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona i i que, prèviament, s'hagi obtingut l'Informe de Viabilitat Favorable, com a resultat de l'estudi inicial de posada en marxa.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: - L'ens haurà de fer contacte mitjançant l'adreça s.adarh@diba.cat o al telèfon 934 049 360, sempre abans de fer la petició del recurs.
- Les plantilles de personal (incloent les vacants) i el volum de nòmines han de tenir, com a màxim, 50 treballadors de valor mitjà en els darrers 12 mesos.
- L'encomana de gestió requereix la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'ajuntament i la Diputació de Barcelona, l'alta o la modificació del fitxer de dades personals referents a la gestió de la nòmina municipal davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, i la signatura de les autoritzacions administratives corresponents per actuar davant dels organismes competents.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2024.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l'estatut bàsic de l'empleat públic; Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals; Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de la seguretat social; Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de seguretat social.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 28/12/2023 a 31/12/2024
2025: Pendent
2026: Pendent
2027: Pendent
Recurs material Recurs material
Gestió directa per encàrrec de l'ens

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local

Tel. 934 049 400
gs.agovernl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
182185