Fitxa del recurs

Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial
Administració local

Anàlisi de l'estructura organitzativa, dels llocs de treball i de l'adequació retributiva singular

L'objectiu dels recurs és donar suport a l'equip de govern per a la presa de decisions en l'àmbit organitzatiu, concretament pel que fa a l'estructuració dels diversos llocs de treball, els àmbits de responsabilitat jeràrquica i funcional, les línies de direcció, etc., i dotar a l'ens local de la relació de llocs de treball (RLLT) o actualitzar-la en cas de que en disposi. També permet realitzar adequacions retributives singulars i excepcionals com a conseqüència de modificacions substancials del contingut funcional dels llocs de treball, o bé com a conseqüència de l'establiment de nous llocs de treball, sempre que es compleixi el requisit que l'ajuntament hagi mantingut degudament la política retributiva establerta en un procés de valoració realitzat amb el suport de Diputació de Barcelona.

S'incorpora la possibilitat de sol·licitar el registre salarial vinculat als plans d'igualtat efectiva entre homes i dones. Com a requisit per a poder-ho sol·licitar, s'ha d'haver participat en l'Estudi de retribucions municipals que s'elabora des del Servei d'Assistència a l'Organització Municipal de la Diputació de Barcelona.

El resultat de l'assistència és un informe amb la descripció de l'organització, les disfuncions que es detecten, les possibles solucions, així com l'organigrama proposat i el manual de funcions, que recull les funcions dels diversos llocs de treball de l'ens, així com la RLLT per poder fer la seva deguda publicació, o un informe sobre l'adequació retributiva singular i excepcional i/o el registre salarial, depenent del que s'hagi sol·licitat.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2024, 2025, 2026 i 2027.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació.
- Existència d'un interlocutor clar a l'ens local: [10 punts].
- Existència de Secretari/ària (habilitat) a l'ajuntament: [10 punts].
- Existència de responsable de recursos humans: [10 punts].
- Existència de lideratge i implicació de l'equip de govern: [10 punts].
40
Haver emplenat l'enquesta de les retribucions del personal dels ajuntaments de la província de Barcelona. 30
Es prioritzaran els ens locals que hagin implantat recursos tècnics sol·licitats i finalitzats anteriorment. 20
Es prioritzaran els ens locals que no hagin rebut aquest tipus d'assistència els darrers dos anys. 10
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-174876-24, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/399936240/C1-174876-24.pdf
Altres condicions: L'ens haurà de fer contacte mitjançant l'adreça electrònica s.saom@diba.cat, sempre abans de fer la petició del recurs.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2024.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l'estatut bàsic de l'empleat públic; Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al servei de les entitats locals; Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei general de la seguretat social; Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa; Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària i altres lleis de pressupostos generals que siguin vigents en el marc de cada anualitat; Llei 19/2013, de 9 de setembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, per a garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 28/12/2023 a 31/12/2024
2025: Pendent
2026: Pendent
2027: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local

Tel. 934 049 400
gs.agovernl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
174876