Fitxa del recurs

Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial
Administració local

Cartes i catàlegs de serveis

Es dona suport en la definició de cartes i catàleg de serveis amb l'objectiu de contribuir a construir governs locals més transparents, així com fer possible els drets de la ciutadania a ser consultada sobre el grau de satisfacció amb els serveis locals i sobre les seves expectatives en la qualitat de la seva prestació. S'espera contribuir a la millora contínua de les organitzacions locals i donar compliment a la normativa de transparència.

El tipus d'assistència serà en format virtual i s'adaptarà a les necessitats de cada ens local, i pot incloure una de les opcions següents:
- Elaboració d'un màxim de dues cartes de serveis (d'un o de diversos àmbits)
- Suport en l'elaboració del Catàleg de serveis
- Altres actuacions amb objectius similars (a especificar per l'ens).

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2024, 2025, 2026 i 2027.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació.
- Existència d'un interlocutor operatiu clar a l'ens local: [15 punts].
- Existència d'un àmbit encarregat de liderar aquest projecte: [15 punts].
30
Grau de necessitat tècnica o de capacitació de l'ens.
- Existència de portal de transparència AOC: [15 punts].
- Existència de perfil tècnic en transparència/organització/qualitat: [15 punts].
30
Existència de dades suficients relatives als serveis a la ciutadania que presta l'ens. 20
Es prioritzen els ens locals que hagin implantat recursos tècnics sol·licitats i finalitzats anteriorment. 20
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-174815-24, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/399936240/C1-174815-24.pdf
Altres condicions: - L'ens haurà de fer contacte mitjançant l'adreça electrònica s.saom@diba.cat, sempre abans de fer la petició del recurs.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2024.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 28/12/2023 a 30/04/2024
2025: Pendent
2026: Pendent
2027: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local

Tel. 934 049 400
gs.agovernl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
174815