Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica
Medi ambient

Comunitats energètiques i mecanismes similars per la transició energètica

El recurs consisteix en el suport tècnic per a dinamitzar nous mecanismes organitzatius per avançar cap a la transició energètica local com comunitats ciutadanes d'energia, comunitats d'energies renovables, finançament amb participació ciutadana, autoconsums compartits entre equipaments municipals i ciutadanies, A-prenem el sol o d'altres.
El suport es traduirà en assistència tècnica especialitzada durant un any amb les tasques de suport següents:
- Dinamització del mecanisme: reunions amb els agents implicats, preparació de documentació per poder explicar als agents l'interès la proposta,
- Suport en la redacció de la part tècnica associada a la documentació administrativa que es pugui derivar de la constitució d'una comunitat energètica o mecanisme innovador.
- Suport en el "pla de negoci" de la comunitat o mecanisme innovador
- Tractament de dades: consums i corbes dels agents participants, repartiment de coeficients, gestió de la informació generada un cop la instal·lació estigui en ús
- Acompanyament en la tria del programari de gestió més adequat, suport en la gestió de la informació derivada.
- Supervisió de l'execució de les instal·lacions associades.
- Acompanyament dels agents implicats en els tràmits amb les comercialitzadores i les distribuïdores.
- Capacitació del personal tècnic municipal i dels agents implicats.
- Assistència en la subcontractació de gestors a llarg termini si s'escau.

Aquest recurs ha obtingut el suport de l'Instituto para la Diversificación Energética (IDAE) amb fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat amb fons europeus (Next Gen), programa d'ajudes a Oficines de Transformació Comunitària (OTC) per a la promoció i dinamització de comunitats energètiques.


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Interès de la proposta
Caldrà fer una breu descripció del projecte que l'ens local vol portar a terme. Cal indicar en quina fase es troben, quines passes han fet fins al moment de sol·licitar el recurs, els objectius que volen assolir, nombre d'habitants als quals volen implicar, quin paper vol tenir l'ens local en l'actuació. Es valorarà tècnicament si han portat a terme actuacions prèvies com ara tenir instal·lacions fotovoltaiques o d'altres energies renovables executades i disponible a disposició del projecte, l'impacte sobre el conjunt de la població, és a dir, indicant la població que en podria ser potencial beneficiària (si es vol treballar, per exemple, amb una instal·lació de 100kW i es preveu compartir 1kW per llar aproximadament es poden preveure uns 300 beneficiaris, si es disposa de més instal·lacions o i/o més potència els potencials usuaris augmenten), el grau d'innovació (inclusió de sistemes d'emmagatzematge, de gestió de la demanda, combinació de tecnologies de producció energètica, mobilitat elèctrica...).
25
Interès social
Hi ha demanda d'entitats, associacions, etc de la societat civil per portar a terme aquest projecte: [15 punts] Cal aportar cartes d'interès perquè es comptabilitzin els punts.
L'ens local designarà personal (pot ser parcialment) a fer el seguiment del projecte: [5 punts]
20
Compromís de l'ens local
L'ens local aporta instal·lacions d'energies renovables i/o espais [10 punts]
L'ens local ha contactat amb ciutadania, associacions, entitats, activitats econòmiques per parlar sobre aquest tema [5 punts]
15
Treball en xarxa i existència d'Oficines de transformació comunitàries comarcals o municipals
a)Treball en xarxa, fins a 10 punts:
-Estar adherit al Pacte de les Alcaldies (amb data posterior a 21 d'abril de 2021) [6 punts]
-Estar adherit al Pacte de les Alcaldies amb data entre 1 de novembre de 2015 i 20 d'abril de 2021. [3 punts]
- Estar adherit a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat [4 punts].
b) Existència d'Oficines de transformació comunitàries comarcals o municipals, 20 punts:
-No hi ha una Oficina de transformació comunitària comarcal [20 punts]
-Hi ha una Oficina de transformació comunitària comarcal [0 punts]
30
Nombre d'habitants o tipologia dels ens
- Municipis de menys de 10.000 habitants [10 punts]
- Municipis de 10.000 a 20.000 habitants [5 punts]
- Municipis de més de 20.000 [3 punts]
- Entitats municipals descentralitzades [5 punts ]
10
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60.
Requisits de concessió:
No rebre suport equivalent per part d'una Agència Local d'Energia que tingui suport econòmic de la Diputació de Barcelona per desenvolupar aquestes tasques.
Aportar el formulari tècnic correctament omplert
Sense el formulari tècnic no es poden determinar les necessitats de l'ens per focalitzar el suport ofert.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-163241-24, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/399936240/C1-163241-24.pdf

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Per facilitar l'accés públic a les dades ambientals els estudis podran estar disponibles al web de la Diputació de Barcelona

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2024.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 28/12/2023 a 31/12/2024
2025: Pendent
2026: Pendent
2027: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
163241