Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica
Medi ambient

Comunitats energètiques escolars

Suport tècnic per a ajuntaments que conjuntament amb els centres educatius públics o concertats d'educació primària i secundària vulguin implantar, durant el curs 2024-25, algun dels següents projectes d'educació ambiental per la transició energètica:

- Projecte 50/50 per a l'estalvi energètic en escoles i/o instituts
Per a centres que decideixen estalviar energia a partir de bones pràctiques durant tot un curs escolar. Els estalvis econòmics aconseguits es distribuiran a parts iguals (50/50) entre el centre i l'ajuntament. Es prestarà suport a un equip energètic per centre educatiu, integrat per un màxim de 25 alumnes, més els responsables municipals i la resta de la comunitat educativa (professorat, PAS, AFA, etc.). S'ofereix acompanyament integral per a la realització de les 6 activitats incloses en el projecte durant el curs escolar.
Més informació a: diba.cat/web/mediambient/educacio-50/50

- A-prenem el Sol
Projecte d'acompanyament pedagògic a les escoles de primària que disposin, en funcionament, d'una instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum a la coberta. Projecte centrat en l'autoconsum i la transició energètica. El suport inclou la participació de l'alumnat, el professorat i les famílies durant tot el curs escolar i es prestarà a un grup d'alumnes, l'equip A, format per un màxim de 25 alumnes. S'ofereix un acompanyament integral per a la realització de totes les 7 activitats incloses el el projecte durant el curs escolar.
Més informació a: diba.cat/web/mediambient/a-prenem-el-sol
D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2024, 2025, 2026 i 2027.


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Plantejament integral i motivació
a. Es valoren positivament els ajuntaments interessats en un plantejament integral amb més d'un dels projectes educatius per la transició energètica, segons la puntuació següent:
- 1 projecte (50/50 o A-prenem el Sol): [25 punts]
- 2 projectes (50/50 i A-prenem el Sol): [35 punts]
b. S'atorgaran fins a 10 punts per la motivació, necessitat i justificació del projecte, inclosos els casos que se sol·liciti suport per més d'un projecte per centre educatiu. En concret:
- Pel grau d'adequació dels objectius a assolir amb les característiques dels projectes 50/50 i/o A-prenem el Sol:
Objectius ben definits i molt adequats: [5 punts]
Objectius poc definits i poc adequats: [2,5 punts]
Objectius no descrits: [0 punts]
- Pel grau d'adequació d'interès i necessitat del municipi i dels centres educatius:
Interès i necessitats ben descrites i justificades: [5 punts]
Interès i necessitats poc descrites i no prou justificades: [2,5 punts]
Interès i necessitats no descrits o justificades: [0 punts]
45
Nombre de centres
-Si la sol·licitud inclou més del 50% dels centres educatius públics del municipi, fins a un màxim de 6 en total.
Entre 4 i 6 centres públics: [15 punts]
Entre 1 i 3 centres públics: [10 punts]

-Si la sol·licitud inclou menys del 50% dels centres educatius públics del municipi, fins a un màxim de 6 en total.
Entre 4 i 6 centres públics: [10 punts]
Entre 1 i 3 centres públics: [5 punts]

-Si la sol·licitud inclou més del 50% dels centres educatius públics i concertats del municipi, fins a un màxim de 6 en total.
Entre 4 i 6 centres públics i concertats: [10 punts]
Entre 1 i 3 centres públics i concertats: [5 punts]

-Si la sol·licitud inclou menys del 50% dels centres educatius públics i concertats del municipi, fins a un màxim de 6 en total.
Entre 4 i 6 centres públics i concertats: [5 punts]
Entre 1 i 3 centres públics i concertats: [2 punts]
15
Nombre d'habitants del municipi
Segons el nombre d'habitants, seguint el següent barem:
- Fins a 10.000 habitants: [15 punts]
- De 10.001 a 50.000 habitants: [10 punts]
- De 50.001 a 75.000 habitants: [5 punts]
- Més de 75.000 habitants: [0 punts]

15
Participació
En el cas de sol·licituds que incloguin una petició per un projecte 50/50 o A-prenem el sol es valorarà fins a 10 punts la participació i la implicació de l'AFA i d'altres agents de la comunitat educativa, per generar comunitats energètiques escolars.
En concret:
-Per la implicació de l'AFA en el projecte de forma ben descrita: [2 punts]
-Per la implicació d'altres agents de la comunitat educativa de forma ben descrita: [2 punts]
-Per la participació dels agents descrits en accions de comunicació i difusió del projecte o activitats: [1 punt]
-Per la participació dels agents descrits en accions formatives amb assistència de públic destinatari: [1 punt]
-Per la participació dels agents descrits en accions de debat, cofinançament, comunitat energètica o similars amb el públic destinatari: [4 punts]
10
Treball en xarxa i periodicitat del projecte
a) Treball en xarxa, fins a 10 punts:
- Estar adherit al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia amb un compromís de reducció d'emissions pel 2030: [5 punts].
- Estar adherit a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: [5 punts].
b) Periodicitat del projecte, fins a 5 punts:
-No haver participat en un projecte d'educació ambiental per la transició energètica (en els centres educatius sol·licitats en aquest formulari) amb el suport de la Diputació de Barcelona en els darrers 3 anys: [5 punts].

- Haver participat en un projecte d'educació ambiental per la transició energètica (en els centres educatius sol·licitats en aquest formulari) amb el suport de la Diputació de Barcelona en els darrers 3 anys: [0 punts].
15
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-131912, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/399936240/C1-131912-24.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ajuntament.
Altres condicions: - Un mateix municipi pot demanar suports per a als dos projectes i per a diversos centres educatius, però fins a un màxim de 6 unitats en total.
- Es pot donar suport a més d'un grup per centre, sempre que es justifiqui adequadament i els grups siguin del mateix nivell.
- Un mateix centre no pot rebre suport per als dos projectes durant el mateix curs.

- En el cas del projecte 50/50 d'estalvi energètic: a escoles cal que els ajuntaments sol·licitants es comprometin a retornar com a mínim el 50% de l'estalvi aconseguit a les escoles. Com a mostra d'aquest compromís cal adjuntar en el moment de fer la sol·licitud el document de compromís que us podeu descarregar a: www.diba.cat/web/mediambient/compromis-5050. Sense aquest document degudament omplert, la sol·licitud no es valorarà.

- En el cas del suport educatiu dels projectes A-prenem del Sol caldrà que els ajuntaments sol·licitants acreditin que les escoles on es destinarà aquest recurs tenen la instal·lació fotovoltaica pertinent en les condicions de finançament que es proposen en el programa A-prenem el sol o que preveuen licitar-la i executar-la al llarg de l'any en curs. Com a mostra d'aquest compromís cal adjuntar, en el moment de fer la sol·licitud el document de compromís que us podeu descarregar a: www.diba.cat/web/mediambient/compromis-a-prenem-el-sol. Sense aquest document degudament omplert, la sol·licitud no es valorarà.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Els suports dels projectes 50/50 i A-prenem el sol es desenvoluparan al llarg del curs escolar 2024-25.
Per facilitar l'accés públic a les dades ambientals els estudis podran estar disponibles al web de la Diputació de Barcelona.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

 • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2024.
  Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Normativa sectorial:
  Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
  Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
  Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
  Llei 3/2020, de l'11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris.
  Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic
  Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives que modifica el Decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, i de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental
  Llei 6/2009, de 28 d'abril, pel que fa a l'avaluació ambiental del planejament urbanístic.
  Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia en matèria ambiental.
  Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrat de la contaminació
  Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 28/12/2023 a 30/04/2024
2025: Pendent
2026: Pendent
2027: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental

Tel. 934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
131912