Fitxa del recurs

Àrea d'Educació
Educació

Orientació i acompanyament en escoles municipals de persones adultes

Realització d'accions d'orientació i acompanyament a l'alumnat jove de les Escoles, Centres i Aules Municipals de Persones Adultes (EMPA).

Els objectius són:
- promoure en els grups classe l'adquisició d'estratègies personals i grupals.
- acompanyar en la definició del propi itinerari vital.
- fomentar la promoció de noves oportunitats educatives.
- reduir l'abandonament escolar prematur.

La concessió del suport genera de forma automàtica la condició de membre de la Xarxa NOE (noves oportunitats educatives) per part de l'ens local sol·licitant.

Es pot consultar l'oferta d'activitats a www.diba.cat/web/educacio/cataleg


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
L'ens sol·licitant ha de disposar d'una escola, aula o servei municipal de persones adultes (dades extretes del Cens de Centres Educatius i Aules de titularitat municipal).
L'ens sol·licitant ha de designar una persona encarregada de la programació de l'activitat. En cas de no especificar-se, la sol·licitud serà desestimada.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-131644-24, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/399936240/C1-131644-24.pdf

Nombre màxim de sol·licituds: 4 sol·licituds per ens local com a màxim, 1 per a cada activitat que se sol·liciti.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Les actuacions es duran a terme entre els mesos de gener i de novembre.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2024.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • - Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la que es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.
    - Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, en especial, l'art 21.2.m quan estableix com un dret de l'estudiant el rebre orientació en els àmbits educatiu i professional;
    - Llei Orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la Formació Professional.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 01/07/2024 a 31/10/2024
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
131644