Fitxa del recurs

Àrea d'Educació
Educació

Cultura emprenedora a l'escola (CUEME)

Es un programa integral per al foment de la cultura emprenedora en el cicle superior d'educació primària que permet desenvolupar les competències i els sabers relacionats amb l'emprenedoria i l'autonomia personal. Durant el curs, l'alumnat d'una aula crea, gestiona i tanca una cooperativa amb el suport de l'administració pública, empreses, entitats, professionals i altres recursos del territori. Es fonamenta en dos pilars bàsics:
1) El projecte educatiu a l'aula: mitjançant una metodologia de treball per projectes i aprenentatge transversal, l'alumnat desenvolupa competències emprenedores.
2) L'estratègia local: els ens locals treballen de manera transversal i coordinada des de les àrees d'Educació i de Promoció Econòmica per acompanyar el procés de creació i desenvolupament de les cooperatives i vincular el projecte amb l'entorn.

La sol·licitud de participació té vigència fins el 31 de juliol de 2027.

La Gerència de Serveis d'Educació i la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació ofereixen aquest recurs conjuntament.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2024, 2025, 2026 i 2027.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Compromís de les regidories/àrees d'Educació i de Promoció Econòmica de l'ens sol·licitant, mitjançant un document que caldrà annexar a la sol·licitud.
L'ens sol·licitant ha de designar com a mínim, una o més persones de l'àmbit d'educació; i, una o més persones, de l'àmbit de promoció econòmica.
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-129866-24, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/399936240/C1-129866-24.pdf

- Carta de compromís signada per les regidories/àrees d'educació i de promoció econòmica de l'ens sol·licitant.
Altres condicions: Els municipis amb 4 escoles o més poden presentar sol·licitud directament. Els municipis amb menys de 4 escoles s'han d'adherir a un ens local supramunicipal de referència en el seu territori sense cursar una sol·licitud pròpia.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència, no més enllà del 31 juliol del 2027.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre l'ajust del recurs prestat a les seves necessitats siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2024.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació de Catalunya, especialment a l'art 2.1.l/ que considera un principi rector del sistema educatiu el foment de l'emprenedoria.
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 28/12/2023 a 30/04/2024
2025: Pendent
2026: Pendent
2027: Pendent
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
129866