Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Espais de millora de la pràctica professional en la conducció grupal amb famílies a la comunitat

El suport consisteix en la creació d'un Espai de millora de la pràctica professional en el qual s'orienta i s'acompanya en la implementació de Grups de Reflexió en Parentalitat Positiva amb Famílies i d'espais Multifamiliars 0-3 anys.

Inclou sessions de treball amb la participació d'un nombre reduït de professionals, que es realitzaran de forma presencial o telemàtica. Durant els espais s'informarà, orientarà i assessorarà per la creació dels grups (objectius, agents, metodologia).

A escollir entre dues opcions:

- Conducció de Grups de Reflexió en Parentalitat Positiva amb Famílies: organitzat amb una primera fase de 8 trobades (30h). Espai orientat a la capacitació i l'acompanyament en el disseny de l'espai que haurà de crear l'ens local i una segona com a Espai de reflexió i acompanyament a la pràctica grupal, amb un mínim de 7 sessions (10.30h). Per a més informació: www.diba.cat/web/convivencia/-/cicle-de-vida-2

- Conducció d'Espais multi-familiars (0-3 anys): tenir cura de la mà que bressola. Espai de capacitació dels i de les professionals dels ens locals, agents socials en la comunitat que treballen amb aquesta etapa de vida, en la implementació i co-conducció de dispositius grupals multifamiliars 0-3 anys. Mínim 10 sessions (40h). Per a més informació: www.diba.cat/web/convivencia/-/cicle-de-vida-2


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals
descentralitzades

Requisits de concessió:
Es prioritzaran els ens locals que proposin la participació de professionals que treballin
en la promoció i la prevenció de la infància en l'àmbit local
L'ens local ha de garantir la participació de 2 professionals a les sessions amb el perfil
adequat
L'ens local de ha garantir la implicació d'un professional com a referent del suport.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Els/les professionals hauran d'assistir al 80% de les sessions

Normativa aplicable:

 • Llei 14/2003, de 4 de juliol, de recolzament a les famílies a Catalunya (DOGC 16/7/2003).
 • Normativa complementària:
  - Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials (DOGC 18/10/2007).
  - Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (DOGC 02/06/2010).
  - Llei 14/2003, de 4 de juliol, de recolzament a les famílies a Catalunya (DOGC 16/7/2003).
  - Decret 250/2013, de 12 de novembre, de la taula Nacional i les taules territorials i locals d'infància.
  - Llei 26/2005, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a la adolescència.
  - Llei 19/2020, de 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Consultoria i assessorament 2023
Canal: Formulari web
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2023: 23/12/2022 a 17/03/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida

Tel. 934 022 713
s.convivencia.divers@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
113221