Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Espais d'innovació en la prestació dels serveis socials d'atenció domiciliària

Es tracta d'un grup estable de professionals municipals que vol promoure la reflexió, el debat i l'intercanvi respecte a tendències innovadores de prestació de l'atenció domiciliària al nostre entorn. Aquest espai de reflexió parteix de la Diagnosi dels serveis de cures en l'entorn domiciliari i comunitari i de l'informe "Revisió d'experiències internacionals i estatals d'innovació en l'atenció domiciliària" i l'estudi de casos centrat en el Regne Unit i en Catalunya, realitzats en el marc del Projecte Transformador "Cap a un sistema públic de cures en la comunitat. Cada municipi pot decidir participar a tots o a solament a un dels dos espais d'innovació que estaran dirigits per expertes d'arreu amb qui els participants podran debatre i compartir experiències.
Per altra banda, s'ofereix un assessorament adreçat a dissenyar o implementar mesures innovadores que hauran estat objecte d'anàlisi en l'espai de debat corresponent. Aquest assessorament estarà disponible als participants de l'espai que hagin seleccionat l'opció mitjançant la fitxa de dades tècniques.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'adequació tècnica de la sol·licitud
- Els objectius, les activitats i els resultats esperats són coherents i s'ajusten plenament a les característiques del recurs ofert: [50 punts]
- Els objectius, les activitats i els resultats esperats estan definits amb algunes deficiències i/o s'ajusten parcialment a les característiques del recurs ofert: [30 punts]
- Els objectius, les activitats i els resultats esperats són poc coherents en relació amb les característiques del recurs ofert: [10 punts]
- Els objectius, les activitats i els resultats esperats no són coherents i/o no s'ajusten a les característiques del recurs ofert: [0 punts]
50
Existència d'estructura o recursos propis de l'ens
- Existència d'una figura que assumeixi la coordinació/ direcció de l'acció innovadora i/o que participi a l'espai de millora
- Existència d'un/a professional amb dedicació per a l'elaboració de l'assessorament
- Existència d'un/a professional amb dedicació per al seguiment de l'assessorament.
En cas de disposar dels 3 criteris: [50 punts]
2 criteris: [30 punts]
1 criteri: [10 punts]
0 punts si no acompleix cap dels 3
50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-024-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-024-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Es poden demanar dues sol·licituds per ens: una per espais (un o els dos espais) i l'altre per assessoraments (un sol assessorament). La part dels espais és compatible amb tots els recursos tècnics del Servei de Suport als Serveis Socials Bàsics
Altres condicions: Per sol·licitar un assessorament cal haver participat en un dels espais del 2022 o apuntar-ser al 2023. El subproducte d'assessoraments és incompatible amb els següents recursos: accions de millora contínua als serveis socials bàsics i Diagnosi organitzativa i gestió per processos als serveis socials bàsics.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei Suport als Serveis Socials Bàsics

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
113048