Fitxa del recurs

Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat
Sostenibilitat social

Eines per a la planificació i implementació de les polítiques d'infància i adolescència

Acompanyament als ens locals en l'àmbit d'infància i adolescència a partir de la perspectiva de la salvaguarda dels drets dels infants i adolescents i el seu desenvolupament integral, oferint als ens locals diferents eines, recursos i instruments que tenen com a missió posar la infància i l'adolescència al centre de les polítiques públiques locals.

El suport tècnic es concreta en les següents actuacions:
- Suport a l'elaboració de la diagnosi de la infància i adolescència: Anàlisi sociodemogràfica basada en evidències i diagnosi participada de la infància i l'adolescència del territori.
- Suport al disseny de la planificació estratègica en l'àmbit de la infància i l'adolescència. La finalitat del recurs és estructurar de manera global l'acció pública local, i els programes d'actuació que se'n deriven, des dels àmbits de la promoció, la prevenció i l'atenció, per tal de garantir el desenvolupament integral d'aquest col·lectiu.
- Suport al disseny i definició de les línies estratègiques, de les accions a implementar i identificació del sistema d'indicadors per a fer-ne el seguiment i l'avaluació.
- Suport a la implementació d'accions i programes de l'àmbit de la infància i adolescència (taules locals d'infància i adolescència, consells d'infants, etc.).
- Suport a l'avaluació de plans locals d'infància i adolescència.

D'acord amb les convocatòries corresponents, el recurs es preveu que es pugui sol·licitar per a l'anualitat 2023


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Existència d'estructura o recursos propis de l'ens
L'ens disposa dels següents recursos:
- d'un tècnic/a referent amb suficient dedicació,
- documentació tècnica elaborada anteriorment,
- altres recursos adients per a desenvolupar el projecte [45 punts]

L'ens disposa de 2 dels recursos esmentats [30] punts
L'ens disposa de 1 dels recursos esmentats [15 punts]
L'ens disposa de 0 dels recursos esmentats [0 punts]
45
Grau de transversalitat
- Hi participen com a mínim, 3 agents de diferents departaments municipals [35 punts]
- Hi participen com a mínim, 2 agents de diferents departaments municipals [25 punts]
- Hi participa 1 agent d'un sol departament municipal [15 punts]
35
Treball en xarxa
- L'ens disposa de taules o xarxes locals d'infància i adolescència [10 punts]
- L'ens no disposa de taules o xarxes locals d'infància i adolescència [0 punts]
10
Grau de continuïtat i estabilitat de l'actuació
- L'ens disposa de Regidoria d'Infància i del Segell Ciutats Amigues de la Infància UNICEF o vol presentar-se per obtenir-lo [10 punts]
- L'ens disposa de Regidoria d'Infància o del Segell Ciutats Amigues de la Infància UNICEF o vol presentar-se per obtenir-lo [05 punts]
- L'ens no disposa de Regidoria d'Infància ni del Segell Ciutats Amigues de la Infància UNICEF ni vol presentar-se per obtenir-lo [0 punts]
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60 punts
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-046-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-046-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Un màxim de dues sol·licituds de suport tècnic per ens locals entre el total de recursos tècnics del
Servei. Els espais de millora (enumerar-los) no es comptabilitzen dins d'aquest màxim i es poden
sol·licitar de més a més.
Altres condicions: En cas de sol·licitar suport pel disseny del pla d'acció s'ha de disposar d'una diagnosi actualitzada
de la situació de la infància i l'adolescència al territori.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

 • - Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  - Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
 • - Llei 19/2020, de 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació
  - Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials (DOGC 18/10/2007).
  - Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (DOGC 02/06/2010).
  - Llei 14/2003, de 4 de juliol, de recolzament a les famílies a Catalunya (DOGC 16/7/2003).
  - Decret 250/2013, de 12 de novembre, de la taula Nacional i les taules territorials i locals d'infància.
  - Llei 26/2005, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a la adolescència.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida

Tel. 934 022 713
s.convivencia.divers@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
113189