Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Plans, protocols i espais de millora contínua per a la prevenció local de les addiccions

Suport tècnic per elaborar, revisar i millorar els plans locals, supramunicipals o mancomunats de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles i protocols comunitaris o de centres d'educació secundària per a la detecció de casos de consum de drogues i/o ús problemàtic de pantalles en menors d'edat. L'objectiu és promoure una intervenció coordinada i planificada de les actuacions entre els i les diferents professionals i serveis del territori.
Inclou:

- Suport a l'elaboració del pla local de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles.
- Suport a l'elaboració del protocol de consum de drogues i/o ús problemàtic de pantalles.

El suport també ofereix un espai d'intercanvi d'experiències entre responsables i tècnics de plans locals que es troben en fase d'implementació o execució, amb l'objectiu de promoure la reflexió i millora conjunta de les intervencions i metodologies que es duen a terme a nivell local. Inclou 6 sessions de treball amb una periodicitat mensual. A les sessions es treballaran les necessitats especifiques de cada territori.

- Espais de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles.

La participació en els espais és compatible amb la demanda de suport de l'elaboració d'un nou pla o protocol.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals

Criteris de valoració: Puntuació
Existència d'estructura o recursos propis de l'ens
L'ens disposa dels següents recursos: un/a professional referent per coordinar el disseny del pla o protocol i/o garantir la seva assistència a les sessions dels espais, elaboració pròpia de documentació o materials de prevenció i existència de recursos associats (Servei d'informació i assessorament sobre drogues i/o Programa de mesures alternatives)
- L'ens disposa dels 3 recursos [50 punts]
- L'ens disposa de 2 d'aquests recursos [30 punts]
- L'ens disposa d'1 d'aquests recursos [20 punts]
- L'ens no disposa de cap dels recursos [0 punts]
50
Grau de transversalitat
En el disseny del pla o protocol o pla en fase d'implementació o d'execució
- Participaran o hi participen com a mínim 3 departaments diferents de l'ens local [30 punts]
- Hi participaran o hi participen 2 departaments de l'ens local [20 punts]
- Hi participarà o hi participa 1 departament de l'ens local [10 punts]
30
Grau d'adequació de la sol·licitud als objectius del recurs tècnic que s'ofereix
- Es descriuen i identifiquen les necessitats que justifiquen l'elaboració del pla o protocol o l'assistència als espais de millora de manera suficient mitjançant dades i informació concreta [20 punts]
- Es descriuen i identifiquen les necessitats que justifiquen l'elaboració del pla o protocol o l'assistència als espais de millora de manera insuficient sense concretar dades i informació concreta [10 punts]
- No es descriuen ni identifiquen les necessitats que justifiquen l'elaboració del pla o protocol o l'assistència als espais de millora [0 punts]
20
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-035-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-035-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Es poden demanar dues sol·licituds per ens: una per espais de millora i l'altre per plans o protocols. Recursos tècnics compatibles amb tots els recursos tècnics del Servei d'Atenció Dependència i Vulnerabilitat Social: Espais i Municipi cuidador.
Altres condicions: Per participar als Espais de millora contínua dels plans locals de prevenció de drogues i ús problemàtic de pantalles s'ha de tenir un pla en fase d'implementació o d'execució
Per tal d'obtenir el certificat d'assistència als espais cal haver assistit al 100% de les sessions
També adreçat a agrupacions de municipis.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Atenció, Dependència i Vulnerabilitat Social

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
113024