Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Igualtat i sostenibilitat social

Programari de gestió de la informació dels serveis socials bàsics Hèstia

Suport en sistemes d'informació mitjançant l'aplicació Hèstia. Aquesta facilita el registre i la gestió d'expedients de serveis socials bàsics, l'obtenció de memòries, informes socials, la gestió de l'agenda, l'accés a consultes via oberta, elaboració d'informació de suport a la planificació, gestió i presa de decisions del Servei/ABSS.
S'ofereix un suport integral que inclou una dimensió tecnològica -instal·lació, evolutius i manteniment de l'aplicatiu- i una dimensió funcional -atenció a consultes, resolució d'incidències, formació bàsica i avançada, seguiment de l'ús, assessorament metodològic i revisió dels materials o protocols elaborats per les ABSS. L'aplicació garanteix la protecció de dades, el manteniment i el control d'accessos, així com el desenvolupament d'Hèstia. Per més informació podeu consultar: www.diba.cat/en/web/benestar/hestia

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2021, 2022, 2023.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats

Requisits de concessió:
Ens titulars d'àrees bàsiques de serveis socials (ajuntaments, consells comarcals i/o mancomunitats)
El suport es formalitzarà mitjançant l'adhesió al conveni tipus d'adhesió al Sistema d'Informació de Serveis Socials DIBA-Hèstia
La relació es formalitza mitjançant un conveni regulador entre la Diputació de Barcelona i ens locals de la província, per a la prestació del servei Hèstia. Els ens locals interessats han de seguir els següents passos:
1) Aprovar el nou conveni tipus d'adhesió al Sistema d'Informació de Serveis Socials DIBA-Hèstia.
2) Omplir el formulari de sol·licitud.
3) Enviar l'acord d'adhesió al desplegament del Sistema d'Informació de Serveis Socials DIBA-HÈSTIA i el formulari de sol·licitud, a la Diputació de Barcelona, a través de la Plataforma de tramitació administrativa EACAT.

Condicions de sol·licitud

Altres condicions: - Sol·licitud específica disponible a la web de benestar social www.diba.cat/web/benestar/hestia
- Els Ens titulars han de ser àrees bàsiques de serveis socials (ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, etc.).
- La prestació del recurs abastarà el període pluriennal que es concreti en el moment de l'aprovació de l'assistència.
- Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.

Normativa aplicable:

  • Regulació en matèria de règim local i de protecció de dades personals Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials; Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel qual s'aprova la Cartera de Serveis Socials
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Oferta Benestar Social 2022
Canal: Sol·licitud general
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: 10/01/2022 a 31/12/2022
2023: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Desenvolupament i manteniment d'eines informàtiques

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Suport als Serveis Socials Bàsics

Tel. 934 022 471
s.accios@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
22307