Fitxa del recurs

Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
Benestar i ciutadania

Municipi cuidador

L'objectiu general d'aquest suport tècnic és acompanyar els ens locals en la identificació, anàlisi i ordenació dels elements que conformen l'ecosistema municipal de cures. Aquest suport al disseny i a la implementació d'una estratègia de municipi cuidador es basa en el Model metodològic i conceptual de municipi cuidador que s'ha definit des de la Diputació de Barcelona( www.diba.cat/benestar/recursos-pels-ens-locals1) orientat des de la perspectiva feminista, comunitària i amb la voluntat de posar a les persones i a les comunitats al centre de la política municipal de cures.

En una primera fase, es treballarà en l'elaboració d'una diagnosi que analitzi el perfil sociodemogràfic de la població amb necessitats presents i futures de cures, analitzi quantitativa i qualitativament els serveis, prestacions i dispositius de cures a nivell municipal (públics, privats, familiars i comunitaris) i analitzi també el mapa d'agents de participació a la comunitat formals i informals.

Posteriorment, s'iniciarà un procés participatiu amb les persones implicades com a proveïdores o receptores de cures, tenint en compte els espais de participació existents al municipi. Aquest procés haurà de concloure amb la identificació d'unes línies estratègiques i la constitució d'uns espais de treball per desenvolupar-les.

En una segona fase, i adreçat als municipis que disposin d'aquesta diagnosi i les línies d'actuació que defineixen l'estratègia municipal de cures, s'acompanyarà aquests municipis en la identificació i desenvolupament de les actuacions que han de permetre desenvolupar les estratègies de cada municipi. Aquest suport es prestarà combinant la modalitat individual i grupal amb els què hagin sol·licitat aquest acompanyament.

El suport tècnic es concreta en els següents subproductes:

- Suport en la diagnosi dels elements constitutius de municipi cuidador

- Suport en la definició i implementació de l'estratègia de municipal de cures


Destinataris:
Ajuntaments

Criteris de valoració: Puntuació
Grau d'adequació tècnica de la sol·licitud
- Els objectius i els resultats esperats són coherents i s'ajusten plenament a les característiques del recurs ofert: [30 punts]
- Els objectius i els resultats esperats estan definits amb algunes deficiències i/o s'ajusten parcialment a les característiques del recurs ofert: [20 punts]
- Els objectius i els resultats esperats són poc coherents en relació amb les característiques del recurs ofert: [10 punts]
- Els objectius i els resultats esperats no són coherents i/o no s'ajusten a les característiques del recurs ofert: [0 punts]
30
Grau de consolidació del treball en xarxa
- S'identifiquen els agents i recursos implicats en el desenvolupament del projecte i existeixen estructures estables de coordinació, treball en xarxa i participació ciutadana: [30 punts]
- S'identifiquen els agents i recursos implicats en el desenvolupament del projecte però no existeixen estructures creades ni antecents de treball en xarxa: [15 punts]
- No s'identifiquen els agents implicats en el projecte: [0 punts]
30
Grau de consolidació de la transversalitat interna
- Existeixen dispositius de treball transversal en l'àmbit local, de gènere o de cures a l'ajuntament: [20 punts]
- No s'identifiquen dispositius de treball transversal en l'àmbit local, de gènere o de cures: [0 punts]
20
Dotació i organització de recursos personals per a garantir la viabilitat de l'actuació
Hores totals de dedicació al projecte:
- 40 hores o més: [20 punts]
- Entre 25 i 39 hores: [15 punts]
- Entre 15 i 24 hores: [10 punts]
- Menys de 15 hores: [0 punts]
20
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-033-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-033-23.pdf

Acord de govern o manifestació de suport signada pel càrrec electe a la Declaració per a uns municipis i comunitats cuidadores.
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per ens. Aquest recurs tècnic és compatible amb tots els recursos tècnics del Servei d'Atenció, Dependència i Vulnerabiltiat Social.
Altres condicions: - L'ens sol·licitant haurà d'acompanyar la sol·licitud de l'acord de govern o manifestació de suport signada pel càrrec electe a la Declaració per uns municipis i comunitats cuidadores.
- Els municipis amb una població inferior a 10.000 habitants hauran de sol·licitar aquest suport tècnic coordinada i consensuadament amb altres municipis amb els que comparteixen serveis d'atenció social i comunitaris de cures (mínim 2 municipis i màx. 4 municipis). Si bé la petició es realitzarà individualment, l'assessorament es prestarà de manera grupal.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (DOGC 6919, 23/07/2015)
    Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71 de 23/03/2007)
    Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
    Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2023: 28/12/2022 a 30/04/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Servei d'Atenció, Dependència i Vulnerabilitat Social

Tel. 934 022 739
s.programessocials@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
112994