Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Tractament arxivístic, conservació preventiva i restauració dels fons documentals de la CST - XAM

Suport a les accions de tractament arxivístic i de conservació i restauració dels arxius municipals adherits a la Central de Serveis Tècnics de la Xarxa d'Arxius Municipals.
L'objectiu dels recurs és ajudar a assolir la normalització en l'organització dels fons documentals, en la gestió documental dins de l'estratègia de col·laboració amb els arxius municipals i en la conservació i restauració dels documents.

Es requereix que els arxius municipals formin part de la Central de Serveis Tècnics de la Xarxa d'Arxius Municipals, tinguin el conveni d'adhesió vigent, hagin respost l'enquesta anual de la CST.

Aquest ajut té per objecte donar suport a projectes de tractament arxivístic i conservació i restauració dels fons documentals dels arxius municipals en dues línies d'actuació:

- Tractament arxivístic. Actuacions relacionades amb el tractament arxivístic i la gestió documental de la documentació que forma part dels fons conservats per l'arxiu municipal.

- Conservació i restauració. Accions relacionades amb la conservació i restauració dels documents dels fons que conserva l'arxiu municipal.


Destinataris:
Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Contingut tècnic del projecte
Descripció detallada dels criteris de valoració:
www.diba.cat/documents/205293/360028588/tractament_arxivistic_GSCU.pdf
35
Grau de dotació i organització de recursos econòmics per garantir la viabilitat de l'actuació
- Subvenció sol·licitada inferior al 50% ( 25 punts )
- Subvenció sol·licitada del 50% ( 20 punts )
- Subvenció sol·licitada entre el 51% i el 75% (5 punts)
25
Tipus de fons documental, aplicació d'estàndards tècnics i, grau d'urgència i necessitat de l'actuació
Línia de tractament arxivístic:
- Projecte centrat en el fons documental municipal (10 punts)
- Fitxa NODAC del fons (Adjuntar-la amb la Memòria específica) (5 punts)

Línia de conservació i restauració:
- Grau d'urgència i necessitat de l'actuació (15 punts):
+ Prioritat molt alta (15 punts)
+ Prioritat alta (10 punts )
+ Prioritar (5 punts)
15
Grau d'adequació i capacitació tècnica de l'equip
Línia de tractament arxivístic:
- Equip tècnic d'arxivers/es titulats (5 punts)
- Equip tècnic d'arxivers/es titulats i amb experiència professional de 2 anys o més (5 punts)
- Descripció de l'adequació i equipament de l'espai de treball on realitzar l'actuació (5 punts )

Línia de conservació i restauració:
- Equip tècnic amb especialització concreta en l'àmbit de l'actuació a desenvolupar i experiència mínima de 3 anys (15 punts)
- Equip tècnic amb especialització concreta en l'àmbit de l'actuació i experiència inferior a 3 anys (5 punts)
15
Es prioritzaran els municipis de fins a 25.000 habitants
- Municipis de fins a 10.000 habitants (10 punts)
- Municipis entre 10.000 i 25.000 habitants (5 punts)
10
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix una puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-085-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-085-23.pdf

Línia de Tractament arxivístic. Memòria normalitzada d'aquest recurs, currículum de l'equip tècnic que ha de desenvolupar l'actuació i formularis associats a cada línia.
Annexar la Memòria específica:
1- Anàlisi del Servei d'Arxiu Municipal
a) Organització, funcionament, espais, volums i suports
b) Estructura del sistema de descripció
2- Pla de treball
a) Objectiu
b) Tipus d'intervenció (Organització, descripció, gestió documental o altres)
c) Especificar les sèries, la cronologia, el volum i els suports
d) Equip tècnic de l'actuació
e) Calendari

Línia de conservació i restauració. Memòria normalitzada, currículum de l'equip tècnic i formularis associats.
Annexar la Memòria específica:
Currículum de l'equip tècnic i proposta detallada de l'actuació: Identificació del professional o equip, identificació de l'obra, diagnosi de l'estat de conservació i proposta d'intervenció, materials que es preveuen utilitzar i calendari previst
Nombre màxim de sol·licituds: Una per cada línia del recurs amb un màxim de dos per ens. Resten excloses les despeses de l'obra civil associades a l'actuació i l'adquisició i instal·lació de materials inventariables.
Altres condicions: L'ens local sol·licitant ha d'estar adherit a la Xarxa d'Arxius Municipals (XAM) amb conveni vigent en el moment de presentar la sol·licitud. En cas que l'adhesió a la XAM l'hagi formalitzat un ens instrumental, la sol·licitud l'haurà de presentar el seu ens matriu.

Caldrà haver presentat a l'Oficina de Patrimoni Cultural l'enquesta anual de la Central de Serveis Tècnics corresponent a l'any anterior a la convocatòria.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-006-23.pdf

Memòria justificativa per cada línia:
Línia Tractament arxivístic:
- Identificació: nom de l'arxiu, de l'arxiver/a municipal i del personal tècnic contractat amb data inici i fi.
- Volum i estat conservació: metres lineals i unitats documentals abans i després del tractament. Estat de conservació
- Tractament arxivístic. Relació dels fons i sèries documentals, amb puntuació de l'1 al 10 segons importància:
classificació i ordenació; condicionament i arxivatge; descripció; transferències; procés d'eliminació; gestió documental; altres.
- Valoració i descripció de la intervenció

Línia Conservació i restauració:
- Identificació obra (núm. De registre, objecte, títol, autor, datació, etc.)
- Dades de la intervenció (conservador/a-restaurador/a, col·laboradors, any)
- Examen organolèptic (tècnica, alteracions, ...)
- Tècniques anàlisi
- Diagnosi estat conservació
- Proposta restauració
- Procés intervenció (amb materials)
- Documentació gràfica (mapes alteracions) i fotogràfica
- Recomanacions conservació preventiva i seguiment
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina de Patrimoni Cultural

Tel. 934 022 566
o.patrimonic@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
112837