Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica
Medi ambient

Recursos d'educació ambiental

Materials en préstec i activitats amb monitoratge per fomentar el canvi d'actituds vers la cultura de la sostenibilitat. S'ofereixen per a acompanyar o complementar activitats i projectes d'educació i conscienciació ambiental en equipaments, centres educatius, fires i esdeveniments. Molts recursos s'ofereixen durant tot l'any i en les campanyes conjuntes amb altres administracions que coordina la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat (Dia Mundial de l'Aigua, Setmana Sense Soroll, Setmana l'Energia Sostenible, Setmana de la Mobilitat, Setmana Prevenció de Residus).

Podeu consultar els recursos a: www.diba.cat/mediambient/cataleg-2023-recursos-educacio-ambiental

Els materials en préstec (MP) i les activitats amb monitoratge (AM) es classifiquen en:
1. Educació i conscienciació per a la transició energètica i canvi climàtic: Pedalem pel clima (AM), pedala amb energia (AM), cuina amb energia solar (AM i MP), coneix l'autoconsum fotovoltaic (AM), mesurem amb energia (AM i MP), Vine a jugar amb l'Actiwatt (AM i MP), biomassa pel Clima (AM i MP), Qüestió de temps (AM) i motxilles Euronet 50/50 ( MP).
2. Educació i sensibilització ambiental per a la gestió i prevenció de residus: escapem dels plàstics (AM), El menjar no es llença (AM i MP), Què en fem de la roba? (AM).
3. Educació i conscienciació per a la conservació dels ecosistemes aquàtics continentals en el marc del projecte Va d'Aigua(www.diba.cat/mediambient/va-daigua-recursos): Jocs d'espècies exòtiques invasores d'espais fluvials (AM i MP), joc Ecosistema en equilibri (AM i MP), Ombres del riu (AM), El joc del riu (AM i MP), el conte del Senyor Riu (AM i MP).
4. Activitats de sensibilització ambiental per a la sostenibilitat: la ciutat cosmopolita que volia ser bonica (AM), Joc Ciutats en transició (AM i MP), Vull un món de colors (AM), Experimenta amb les taules de llum (AM), El joc de la soca: (AM i MP), Quin soroll fem ? Quin aire respirem ? (AM) i la ruleta dels ODS (MP).


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Que la petició vingui d'un ens local de la província de Barcelona.
En cas d'activitats amb monitoratge, que l'activitat es realitzi en el marc d'una fira, activitat, esdeveniment o jornada ambiental i fora del espais naturals inclosos dins de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.
Que estigui dirigida a ciutadania en general, públic familiar, entitats, públic escolar fora del centre.
Les activitats adreçades a públic escolar a realitzar dins els centres educatius són les que ho indiquen a la seva fitxa d'activitat, en cas que no s'indiqui no es poden sol·licitar com a activitats dins a centres educatius.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Cal omplir el formulari de sol·licitud: https://formularis.diba.cat/activitats/recursos-deducacio-ambiental-2023
Nombre màxim de sol·licituds: Numero d'activitats amb monitoratge per ens local per tot l'any:
- Àmbits 1, 2 i 4 en conjunt: màx. 3
- Àmbit 3: màx. 3
Altres condicions: L'ens local ha de garantir que es compleixen els requeriments descrits a cada fitxa de l'activitat amb monitoratge o material en préstec.
Les sol·licituds es poden presentar durant tot l'any i per activitats a realitzar dins el mateix exercici 2023.
S'han de presentar amb una antelació mínima de 3 setmanes sobre la data proposada de l'activitat o el préstec, en cas contrari no es garanteix l'adjudicació dels recurs sol·licitat.
La sol·licitud es pot denegar si no queda prou justificada la finalitat educativa i de sensibilització ambiental de la proposta a acompanyar o complementar.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Per als recursos i activitats amb monitoratge:
- En cas que es facin a l'espai públic, l'ens local ha de garantir que l'espai on es farà l'activitat està degudament senyalitzat i acotat per garantir la seguretat i el desenvolupament de la mateixa (amb tanques, o cintes per garantir les distàncies de seguretat).
- L'ens local ha de garantir que disposa de l'assegurança de responsabilitat civil corresponent.
- L'ens local ha d'omplir una fitxa de valoració de cada activitat realitzada.

Per als materials en préstec, l'ens local sol·licitant es responsabilitza de:
- El bon ús del recurs cedit en préstec.
- Del transport, muntatge, ús i dinamització del recurs va a càrrec de l'ens local sol·licitant.
- De garantir que es prenguin les mesures oportunes per tal que els recursos i materials cedits no resultin malmesos per negligència en el desenvolupament de les activitats previstes. També es responsabilitza de les despeses dels possibles desperfectes per negligència. Ha de tenir una l'assegurança de responsabilitat civil corresponent.
- De garantir la neteja i desinfecció dels materials en préstec abans del seu retorn.
- En cas que els materials i recursos cedits no els gestioni directament l'ens local i els cedeixi a altres equipaments municipals (escola, casal, biblioteca, centre cívic, etc.), s'entén que igualment se'n fa responsable civil subsidiari.
- L'ens local ha d'omplir una fitxa de valoració de cada material prestat.

Normativa aplicable:

  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya www.diba.cat/es/web/mediambient
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Consultoria i assessorament 2023
Canal: Formulari web
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2023: 02/01/2023 a 30/11/2023
Recurs material Recurs material
Realització de serveis i activitats

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental

Tel. 934 022 949
ot.educaciopa@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
112549