Fitxa del recurs

Àrea d'Acció Climàtica
Medi ambient

Promoció de mesures per a l'eficiència energètica, l'estalvi i les energies renovables

L'objectiu és reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH), millorar l'eficiència energètica i augmentar l'estalvi econòmic.
Inclou la redacció dels estudis inclosos en les línies següents:
A. Actualització d'inventari i estudi d'eficiència energètica de l'enllumenat públic
B. Projectes executius de calderes o xarxes de calor de biomassa
C. Projectes executius de plantes fotovoltaiques per autoconsum en edificis públics locals
D. Redacció d'estudis per la millora de l'eficiència i l'estalvi energètic dels equipaments públics locals
E. Projectes executius de plantes fotovoltaiques lligades a instal·lació de carregadors de Vehicle Elèctric de barri
Es preveu predominantment l'externalització de la redacció dels estudis i excepcionalment donar resposta amb recursos propis.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Criteris de valoració: Puntuació
Població
- Menys o igual a 1.000 habitants [35 punts].
- de 1.001 a 2.500 habitants [30 punts].
- de 2.501 a 5.000 habitants [25 punts].
- de 5.001 a 10.000 habitants [20 punts].
- de 10.001 a 20.000 habitants [10 punts].
- Entitats municipals Descentralitzades [15 punts].
- Ens supramunicipals [5 punts].
35
Potencial d'impacte o estalvi de l'actuació
Descripció detallada dels criteris de valoració: www.diba.cat/documents/205293/360028588/promocio_mesures_efici_GSMA.pdf
35
Treball en xarxa (Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, Pacte d'Alcaldes, etc.)
- Estar adherit al Pacte dels Alcaldes [10 punts].
- Estar adherit a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat [15 punts]. - Si es tracta ens supramunicipal [15 punts].
- Estar adherit al Pacte de les Alcaldies (amb data posterior a novembre 2015) [15 punts]. Si el municipi va renovar l'adhesió al Pacte dels alcaldes, només es comptabilitzen els punts de l'adhesió més recent.
30
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 60
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-012-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-012-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Dues per ens local però de linies diferents.
Altres condicions: Cal fer una sol·licitud per cada línia.
Per a cadascuna de les línies de suport caldrà aportar, com a requisit per a la concessió de l'ajut, una fitxa específica amb la informació bàsica de l'equipament objecte del suport.

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: Per facilitar l'accés públic a les dades ambientals els estudis podran estar disponibles al web de la Diputació de Barcelona

Per a cadascuna de les línies de suport caldrà aportar, com a requisit per a la concessió de l'ajut, una fitxa específica amb la informació bàsica de l'equipament objecte del suport

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la finalització del termini de sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
  • Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental; Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient; Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental; Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana; Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme; Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat; Llei 4/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat

Tel. 934 022 441
ot.ccs@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
23227