Fitxa del recurs

Àrea d'Educació, Esports i Joventut
Educació

Equipaments 2030 responsables i educadors: finançament per la millora socioeducativa

Finançament de les despeses de funcionament dels centres educatius de titularitat municipal: escoles d'educació especial, centres d'ensenyaments musicals i artístics i escoles de formació de persones adultes (Dades extretes del Directori de centres educatius, a partir del Registre de centres docents gestionat per la Direcció General de Centres Públics del Departament d'Educació, https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/centres-serveis-educatius/centres/directoris-centres i actualitzades amb dades dels Panels de centres educatius de la Gerència de Serveis d'Educació. Diputació de Barcelona).

Aquest recurs forma part del projecte transformador Equipaments 2030, responsables i educadors. Https://www.diba.cat/es/web/pam-2020-2023/equipaments-responsables-i-educadors-2030

La concessió d'aquest recurs genera automàticament la condició de membre de la Xarxa d'equipaments 2030 responsables i educadors per part de l'ens sol·licitant.

Per a aquest recurs no cal presentar sol·licitud.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Condicions d'acceptació

Documentació per a l'acceptació: Formulari C3-002-23, descarregueu-lo a: www.diba.cat/documents/205293/360028585/C3-002-23.pdf

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 1.
Capítol 2.
Capítol 4.
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 30/04/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Verificar o requerir l'esmena del 80% de les justificacions presentades electrònicament en un termini màxim de 15 dies naturals des de l'entrada de la documentació a la Diputació, però mai en més de 20.

En cas d'incompliment del termini de 20 dies naturals, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
    El recurs a respon a serveis i competències de prestació obligatòria per a les diputacions (Municipis fins a 30.000 habitants)
ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Recurs econòmic Recurs econòmic
Fons de prestació

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Educació

Tel. 93 402 2475
s.sm.educacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
112388