Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Innovació i governs digitals

Auditories retributives i registre salarial vinculats al pla d'igualtat intern dels ens locals

Aquest recurs té per objecte donar suport als ens locals per a que puguin donar resposta a les obligacions normatives en relació al registre salarial i a l'auditoria retributiva vinculada a plans d'igualtat, siguin aquests realitzats en el marc del projecte que desenvolupa l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social a través de l'Oficina l'Oficina de Polítiques d'igualtat de la Diputació de Barcelona o siguin realitzats fora del marc d'aquest projecte. També ens dirigim a aquells ens que, a banda de l'elaboració de plans d'igualtat, estiguin interessats en realitzar una auditoria retributiva vinculada a la igualtat de gènere, validar l'auditoria que ja tinguin realitzada o vulguin assessorament en aspectes puntuals de les seves auditories.

Els productes d'aquest recurs són:

- Registre salarial
- Informe d'auditoria retributiva


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants, consells comarcals

Criteris de valoració: Puntuació
Viabilitat tècnica del projecte
Està valorat en un màxim de 30 punts, als quals s'arriba per:
- Existència com a mínim d'un suport tècnic en un dels sectors clau en el projecte (rh-organització, polítiques d'igualtat): [20 punts].
- Existència com a mínim d'un suport tècnic en els dos sectors clau en el projecte (rh-organització, polítiques d'igualtat): [30 punts].
30
Participació en l'enquesta de retribucions municipals
Està valorat en 30 punts d'assignació directa.
30
Grau d'implicació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
Està valorat en un màxim de 20 punts, als quals s'arriba per:
- Existència de lideratge i implicació de l'àmbit polític: [10 punts].
- Existència d'una interlocució tècnica: [10 punts].
20
Petició d'ajuntaments de municipis de fins a 20 mil habitants
Està valorat en 20 punts d'assignació directa.
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.
Altres condicions: L'ens haurà de fer contacte mitjançant l'adreça s.saom@diba.cat o al telèfon 934049360, sempre abans de fer la petició del recurs.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Reial Decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes; Reial Decret 901/2020, de 13 d'octubre, pel que es regulen els plans d'igualtat i el seu registre.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local

Tel. 934 049 400
gs.agovernl@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
111641