Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Elaboració del Pla de lectura municipal

Suport als municipis amb biblioteca o xarxa de biblioteques municipal/s integrada a la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona (XBM) per a l'elaboració del seu Pla de Lectura Municipal amb la finalitat de contribuir a la promoció de la lectura. El recurs pretén facilitar el disseny del Pla de Lectura del municipi des de la diagnosi de la realitat cultural i identificació dels agents, la planificació de les estratègies per abordar els objectius i accions a realitzar fins a establir la metodologia i eines per la seva implementació i avaluació posterior.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de dotació i organització de recursos per garantir la viabilitat de l'actuació
Grau de compliment de l'aportació econòmica municipal segons el conveni de gestió de la biblioteca amb la Diputació de Barcelona en els últims 2 anys [15 punts]
Disposar del personal mínim suficient per poder desenvolupar l'actuació (implementació i seguiment de l'execució del Pla) [10punts]
Recursos pressupostaris [10 punts]
Inversió en cultura per habitant, en els últims 3 anys [10 punts]
45
Grau de governança, implicació i participació de la ciutadania i dels agents culturals
Participació en el disseny i/o execució del pla d'entitats, associacions o ciutadans [10 punts]
Treball transversal amb altres àrees de l'ens [10 punts]
Participació en el disseny i/o execució del pla de la biblioteca o biblioteques en el cas de xarxes urbanes integrades a la XBM [10 punts]
30
Existència i desenvolupament d'estratègies de foment lector i/o culturals. Cal que el municipi expliciti els nombre d'activitats
Existència i desenvolupament d'estratègies/programes de foment lector [15 punts]
El municipi ha sol·licitat i executat les subvencions de l'OSIC i del SAP per a l'adquisició de fons per a l'exercici 2022 [5 punts]
Existència i desenvolupament d'activitats/programes culturals [5 punts]
25
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 80
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-071-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-071-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per municipi
Altres condicions: Disposar d'una biblioteca o xarxa de biblioteques municipal/s integrada a la XBM

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: El municipi s'haurà de comprometre a implementar el Pla durant al mínim dos anys dintre dels propers 3 anys següents al lliurament del Pla, i a fer un informe o memòria anual de les accions desenvolupades (informe o memòria que haurà de ser lliurat a la Gerència de Serveis de Biblioteques)

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2023: 03/07/2023 a 31/12/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Serveis a la Xarxa de Biblioteques

Tel. 934 022 241
o.serveisbib@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
111407