Fitxa del recurs

Àrea de Cultura
Cultura

Estudis de manteniment i eficiència energètica per a equipaments bibliotecaris

Realització d'estudis que permetin optimitzar l'impacte energètic i planificar els costos de manteniment dels equipaments municipals de biblioteques.
Els objectius d'aquests estudis són:
. Optimitzar i minimitzar els consums per assolir un menor impacte ambiental i reduir el cost de gestió
. Mantenir les condicions òptimes de servei: manteniment preventiu
. Restituir de les condicions originals de servei de l'edifici: manteniment correctiu

Per a cada edifici es faran els dos estudis:
. Pla Inicial de Manteniment (PIM)
. Estudi d'Eficiència Energètica (EOE) o bé Auditoria Energètica (AE)

Per a cada edifici es redactarà el Certificat d'eficiència energètica (CE).

El Pla Inicial de Manteniment (PIM) és un instrument tècnic bàsic de manteniment que, a partir d'una diagnosi de l'obra civil i les instal·lacions tècniques, determina els costos de manteniment correctiu i preventiu necessaris perquè l'equipament bibliotecari tingui unes condicions d'ús acceptables.

Els Estudis d'Optimització Energètica i les Auditories Energètiques, amb simulació dinàmica són instruments tècnics que estudien, analitzen i caracteritzen els consums energètics d'un equipament bibliotecari, a partir de dades de facturació, visites tècniques i monitoratge energètic, amb la finalitat d'avaluar el nivell d'eficiència energètica i identificar mesures d'estalvi energètic amb un retorn de la inversió menor a 10 anys.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Actuacions de manteniment corrector realitzades en els darrers 5 anys, acreditades
Segons la dimensió de les actuacions en estructura, tancaments i instal·lacions s'assigna la puntuació:
actuacions majors fins a [25 punts]
actuacions menors fins a [12,5 punts]
25
Patologies constructives en l'edifici, acreditades
Segons les mancances acreditades de les patologies constructives estructurals, d'humitats, de desgast en els acabats, interiors o exteriors, d'elements trencants o disfuncionals, o altres, s'assignarà la puntuació:
mancances amb possibilitats de danys a tercers fins a [20 punts]
resta de mancances fins a [10 punts]
20
Mancances de confort ambiental en l'edifici, acreditades
Segons les mancances acreditades en les condicions de temperatura, humitat, il·luminació artificial i altres condicions ambientals s'assignarà la següent puntuació:
mancances greus que impliquen incompliment de la normativa d'obligat compliment (RITE, normativa de seguretat i salut al treball i altres) fins a [20 punts]
mancances lleus, que no impliquen incompliment de normativa d'obligat compliment, fins a [10 punts]
20
Grau de rellevància de l'estudi sol·licitat segons la població del municipi
Segons el tram de població de l'ens sol·licitant s'assigna una puntuació:
de 5.001 a 10.000 habitants [20 punts]
de 10.001 a 20.000 habitants [15 punts]
de 20.001 a 50.000 habitants [10 punts]
més 50.000 habitants [5 punts]
20
Antiguitat de l'edifici
Segons l'antiguitat de l'edifici en el seu ús actual, des de la darrera reforma o rehabilitació integral, s'assigna la puntuació:
més de 20 anys fins a [15 punts]
entre 15 i 20 anys fins a [10 punts]
de 10 a 15 anys fins a [5 punts]
menys de 10 anys [0 punts]
15
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 50
Termini màxim de resolució:
Cinc mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-072-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-072-23.pdf

Documentació acreditativa i/o imatges de les patologies constructives en l'edifici, de les mancances de confort ambiental en l'edifici i de les actuacions de manteniment corrector realitzades en els darrers 5 anys
Nombre màxim de sol·licituds: Una per municipi
Altres condicions: L'edifici ha de ser de titularitat municipal o de la Diputació de Barcelona
L'edifici ha de ser d'ús exclussiu de biblioteca municipal
La biblioteca ha de formar part de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona (XBM) de la Diputació de Barcelona

Condicions d'execució i justificació

Altres condicions d'execució i justificació: L'ens destinatari es compromet a:
. Col.laborar en l'elaboració dels estudis per garantir la seva eficiència, eficàcia i posterior aplicació
. Aportar la informació necessària per al deseenvolupament dels estudis i verificar que la informació aportada a la Diputació de Barcelona es correspon amb dades d'identificació veraces i autèntiques
- designar un interlocutor que aportarà la informació necessària, farà el seguiment dels treballs, coordinarà la participació de les diferents àrees i persones de l'ens local i/o de la ciutadania que intervinguin en el treball i efectuarà l'avaluació final del treball i de l'assistència

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 90 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 5 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 5 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2023: 28/12/2022 a 30/04/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina Programació i Avaluació

Tel. 934 022 241
o.programacio.bib@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
111336