Fitxa del recurs

Àrea Innovació, Govern Locals i Cohesió Territorial
Innovació i governs digitals

Adquisició de dispositius integrables a la plataforma tecnològica per a la gestió urbana

Es dona suport per l'aprovisionament de dispositius compatibles amb els protocols estàndards d'intercanvi d'informació de la plataforma Smart Region de la Diputació de Barcelona com a elements de base que permetin integrar-hi les solucions de gestió urbana dels ens locals.


Destinataris:
Ajuntaments de municipis entre 2.501 habitants i 75.000 habitants

Criteris de valoració: Puntuació
Grau de qualitat tècnica del projecte en termes de concepció, viabilitat, planificació, execució i claredat expositiva
- El paràmetre s'acompleix satisfactòriament, incorporant el pressupost del fabricant: [40 punts].
- El paràmetre s'acompleix notablement, la memòria concreta el fabricant i model de l'equipament previst: [30 punts].
- El paràmetre s'acompleix correctament, aportant característiques funcionals de l'equipament a adquirir: [20 punts].
- El paràmetre s'acompleix mínimament, hi ha una aprovació inicial del projecte: [10 punts].
- El paràmetre s'acompleix deficientment, sense concretar suficientment l'abast del projecte o la planificació de recursos: [5 punts].
- El paràmetre no s'acompleix: de la documentació presentada no se'n desprèn un projecte mínimament concebut [0 punts].
40
Priorització de les iniciatives que abastin la integració global d'un sistema urbà, l'eficiència energètica, la mobilitat urbana, servei de neteja de la via pública o medi ambient
- El paràmetre s'acompleix satisfactòriament, amb una afectació sobre la totalitat del municipi: [40 punts].
- El paràmetre s'acompleix notablement, amb un abast molt ampli sobre el municipi: [30 punts].
- El paràmetre s'acompleix acceptablement, integrant els diversos criteris: [20 punts].
- El paràmetre s'acompleix mínimament, integrant un sol criteri o iniciativa: [10 punts].
- El paràmetre no s'acompleix: l'abast del projecte no pretén integrar globalment cap criteri o iniciativa: [0 punts].
40
Grau de pertinença i justificació
- Disposició d'un pla o estratègia vigent en l'àmbit d'actuació que avali l'adquisició [15 punts].
- Grau de pertinença de l'actuació [5 punts].
20
Requisits de concessió:
Per accedir al recurs s'estableix la puntuació mínima de 40
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què finalitzi el termini de sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: - Memòria explicativa que detalli els sistemes que es volen integrar (tipologia i volum de dispositius, fabricant, sistema de transmissió de dades, etc.), així com els objectius que es volen assolir amb la integració a Sentilo. Documentació acreditativa del grau de maduresa, viabilitat i execució del projecte.
- Pla o estratègia vigent en l'àmbit d'actuació que avala l'adquisició (si existeix)
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens
Altres condicions: - Haver presentat sol·licitud en edicions anteriors del catàleg del recurs material "plataforma tecnològica per a la gestió urbana".
- Alternativament a l'anterior condició, haver sol·licitat en aquesta mateixa edició del catàleg, el recurs material "plataforma tecnològica per a la gestió urbana, durant el període de sol·licitud d'aquest recurs econòmic.

Condicions d'execució i justificació

Despeses elegibles: Capítol 6.

S'haurà de justificar amb les factures corresponents dels equips adquirits directament relacionats amb l'objecte del recurs.
Import màxim d'ajut: 10.000 €
Documentació per a la justificació: Dades econòmiques C4-001, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/360028585/C4-001-23.pdf

Memòria de realització, descarregueu-la a:
www.diba.cat/documents/205293/380439764/C4-006-23.pdf
Període d'execució i justificació: Anual, 01/01/2023 a 31/12/2023
Justificació voluntària, fins 15/11/2023; final, 02/01/2024 a 31/03/2024

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Garantir que un mínim del 50% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la quantia de l'import atorgat siguin iguals o superiors a 7 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 09/02/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concurrència competitiva

Unitat prestadora:
Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius

Tel. 934 723 510
ds.tsc@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
111174