Fitxa del recurs

Àrea de Rec. Hum., Hisenda i Serveis Int
Administració local

Caixa de Crèdit

La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local de la Diputació de Barcelona que té per objecte l'atorgament de crèdits als ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades i les mancomunitats de la província per al finançament de:
- Noves inversions
- Dèficit de finançament en inversions executades
- Operacions incloses en un Pla de Sanejament o Econòmic i Financer.

S'exclouen el refinançament de deute anterior i les operacions de tresoreria.

Més informació: www.diba.cat/web/suportfin/cc_default

El recurs pot donar suport a actuacions finançades a través del Programa general d'inversions (PGI): nova inversió. www.diba.cat/web/plaxgl/programa-general-d-inversions


Destinataris:
Ajuntaments, mancomunitats, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
www.diba.cat/web/suportfin/cc_default

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Trobareu els models a: www.diba.cat/web/suportfin/cc_default
- Sol·licitud de préstec (fitxa 1)
- Dades del projecte d'inversió (fitxa 2)
- Informe de la Intervenció sobre la solvència de l'ens (fitxa 3)
- Operacions incloses en mesures de sanejament (fitxa 4)

Condicions d'execució i justificació

Període d'execució i justificació: Termini d'execució: 05/11/2023
Altres condicions d'execució i justificació: Un cop lliurat el crèdit, el beneficiari haurà de justificar la seva aplicació al finançament de la inversió objecte de la concessió. Per a la presentació d'aquest certificat, el beneficiari disposarà dels terminis següents:
- de tres mesos després de la finalització de cadascun dels seus terminis anuals, en el cas de Plans de sanejament o Plans econòmics i financers
- de dos anys, en el cas d'inversions en obres i instal·lacions
- i de sis mesos, en els altres casos.

Normativa aplicable:

ODS
Treu de la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Caixa de Crèdit 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2021: Finalitzat
2022: Finalitzat
2023: 02/01/2023 a 03/11/2023
Recurs econòmic Recurs econòmic
Ajut econòmic

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei Programació

Tel. 934 722 237
s.programacio@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
110934