Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

BOPB i CIDO: difusió de la informació pública local

El Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d'altres Publicacions Oficials (SBOPiPO) té la missió de garantir el dret d'accés a la informació de les administracions públiques i contribuir a la transparència i el bon govern.

El recurs facilita a cada ens local una selecció personalitzada d'informació actualitzada dels recursos públics per tal d'apropar-los a les persones i les empreses del seu territori. Inclou:
1. Cerques en clau Agenda 2030
2. Cerques per a la ciutadania:
- Ajuts convocats per institucions públiques d'àmbit local, autonòmic i estatal que impacten al territori, segmentats per tipus de beneficiari
- Ofertes de treball públic al voltant del municipi (inclou places reservades a diversos col·lectius)
- Normativa local en matèria de serveis socials que afecta el municipi
3. Cerques per a les empreses:
- Ajuts convocats per institucions públiques d'àmbit local, autonòmic i estatal que impacten al territori, segmentats per tipus d'empresa
- Oportunitats de negoci amb el sector públic per activitat econòmica
- Convenis col·lectius d'empreses i sectorials
- Normativa que regula l'activitat empresarial al municipi
4. Cerques per al món rural (inclou les cerques de l'apartat 2 adaptades al sector primari)
5. Selecció personalitzada d'altres cerques d'interès per al municipi, a petició de l'ens
6. Difusió a través del compte de Twitter @cidodiba dels resultats anteriors
7. Accés als formularis CIDOPersones, CIDOEmpreses i CIDORural
8. En cas d'haver rebut assistència l'anualitat anterior, lliurament d'un informe personalitzat d'analítica web, de Twitter i/o d'Agenda 2030 per avaluar l'impacte en la difusió dels recursos.

D'acord amb les convocatòries corresponents, es preveu que el recurs estigui disponible a les anualitats 2024, 2025, 2026 i 2027.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Facilitar la persona de contacte per a les qüestions relacionades amb la implementació del recurs
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-137253-24, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/399936240/C1-137253-24.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens local.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 70% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2024.
    Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
    Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2024-2027: Xarxa de Governs Locals 2024
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2024: 28/12/2023 a 31/10/2024
2025: Pendent
2026: Pendent
2027: Pendent
Recurs tècnic Recurs tècnic
Redacció de plans, projectes i informes

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d'altresPublicacions Oficials

Tel. 934 022 514
cido@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
137253