Fitxa del recurs

Àrea de Presidència
Administració local

Material de sensibilització entorn l'Agenda 2030 i els ODS

El recurs de sensibilització entorn a l'Agenda 2030 i els ODS és un material que es dona als ens locals per acompanyar o complementar accions d'educació, sensibilització o informació sobre el desenvolupament sostenible.

El recursos que s'ofereixen són els següents:
- Jocs dels Cubs dels ODS, equivalents a 19 cubs dels ODS (47cm x 47cm)
- 2 roll-ups informatius sobre l'Agenda 2030 i els ODS

El material és adequat per a campanyes de comunicació sobre els ODS o altre tipus d'accions de sensibilització i informació envers l'Agenda 2030.

Hi ha la possibilitat de sol·licitar aquests recursos conjuntament o per separat però sols es lliurarà un màxim d'un joc de 19 cubs i/o 2 roll-ups per ens local.
Aquest recurs es concedirà per ordre de presentació de sol·licitud fins esgotar les existències sempre i quan es compleixin els requisits de concessió.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals

Requisits de concessió:
Justificar que el material s'utilitzi en el marc d'una activitat o activitats d'educació i sensibilització entorn a l'Agenda 2030 i els ODS, o que estigui englobada dins de l'estratègia d'implementació de l'Agenda 2030.
L'ens local ha de sol·licitar amb una antelació mínima de 2 mesos a la data de realització de l'activitat de sensibilització/campanya/acció comunicativa.
La recollida del material, el muntatge va a càrrec de l'ens local sol·licitant, així com del bon ús del material.
Aquest recurs no ha d'haver estat concedit prèviament a l'ens local sol·licitant.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-220-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-220-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una sol·licitud per ens local.
Altres condicions: Justificar que el material s'utilitzi en el marc d'una activitat o activitats d'educació i sensibilització entorn a l'Agenda 2030 i els ODS, o que estigui englobada dins de l'estratègia d'implementació de l'Agenda 2030.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de vigència i sol·licitud
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs material Recurs material
Provisió de béns, equips i subministraments

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Servei d'Agenda 2030

Tel. 934 723 027
s.agenda2030p@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
110877