Fitxa del recurs

Àrea Infraestructures i Espais Naturals
Urbanisme i habitatge

Espai Promovem: Impuls per a la promoció d'obra nova i gran rehabilitació

Espai de reflexió, interrelació, creació i transferibilitat de coneixement sobre el procés de promoció d'habitatge social i assequible així com de suport al desenvolupament d'actuacions d'habitatge d'obra nova i gran rehabilitació.
El recurs inclou l'accés a grups de treball de la Diputació de Barcelona i als productes informatius, formatius i relacionals que es generin. Es preveu accés a espai propi de la comunitat virtual per a la transferibilitat de coneixements específics de l'Espai Promovem. Es plantegen 2 tipus de grups de treball:
- El grup relacional tindrà per objecte obrir un espai de debat i d'intercanvi de coneixement sobre qüestions genèriques de l'impuls a la promoció d'obra nova i de gran rehabilitació.
- El grup operatiu anirà destinat a donar suport a la licitació i gestió del parc d'habitatges públic.
Es realitzarà l'agrupació de sol·licituds generant un espai de treball segons l'àmbit d'interès expressat pels ens locals. L'activació dels grups de treball dependrà del nombre de sol·licituds rebudes i dels recursos de l'oficina.
Si existeix un instrument vigent amb l'ens local que reguli l'assistència, no cal que es torni a presentar la sol·licitud per a aquest recurs.


Destinataris:
Ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

Requisits de concessió:
Grups relacionals i operatius.
. Grups relacionals:
- Disposar d'un o més solars residencials o immoble/s de propietat o cedits.

. Grups operatius:
- Disposar d'un o més solars residencials o immoble/s de propietat o cedits.
- Adjuntar un estudi de viabilitat de l'actuació.
Termini màxim de resolució:
Tres mesos a partir de l'endemà de la data en què es presenti la sol·licitud.

Condicions de sol·licitud

Documentació que s'ha d'annexar: Dades tècniques C1-161-23, descarregueu-lo a:
www.diba.cat/documents/205293/379305522/C1-161-23.pdf
Nombre màxim de sol·licituds: Una per ens.
Altres condicions: .Grups relacionals:
- Acreditar la propietat del solar/s residencial o immoble/s o la cessió.

. Grups operatius:
- Acreditar la propietat del solar/s residencial o immoble/s o la cessió
- Adjuntar un estudi de viabilitat de l'actuació.

Garantir que el 100% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre qualsevol pregunta de l'enquesta del recurs prestat siguin iguals o superiors a 5 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

El 50% de les aprovacions o denegacions dels recursos s'han de comunicar mitjançant el PMT en un termini màxim de 55 dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud, però mai en més de 3 mesos.

En cas d'incompliment del termini de 3 mesos, s'informarà per PMT als ens locals de les causes d'aquest i de les mesures adoptades en 5 dies hàbils.

Garantir que un mínim del 80% de les valoracions realitzades pels ens locals sobre la qualitat del servei o producte prestat siguin iguals o superiors a 8 sobre 10 punts.

S'han d'analitzar les causes de no haver assolit el compromís fixat i proposar les millores concretes pertinents.

Normativa aplicable:

  • Règim regulador del Catàleg de la Xarxa de Governs Locals 2023
  • Llei 18/2007, de 28 de desembre, reguladora del dret a l'habitatge; Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, amb les modificacions posteriors; Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, i les modificacions posteriors; Decret 64/2014, de 13 de maig, del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística; Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
ODS
Afegeix a la carpeta Descarrega
Convocatòria / línia de suportConvocatòria / línia de suport
Catàleg 2021-2023: Xarxa de Governs Locals 2023
Canal: Portal de tramitació (PMT)
Termini sol·licitud Període de sol·licitud
2022: Finalitzat
2023: 28/12/2022 a 31/12/2023
Recurs tècnic Recurs tècnic
Adhesió a espais de trobada i treball en xarxa

Procediment de concessió:
Concessió directa amb concurrència

Unitat prestadora:
Oficina d'Habitatge

Tel. 934 022 932
o.habitatge@diba.cat
Formulari de contacte
Codi recurs
110203